Záchrana zámeckého areálu v Třebešicích

Vlastníci zámku v Třebešicích se již deset let věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, obnovou prošly také značně poškozené hospodářské budovy či zaniklé části a v areálu proběhly sadové úpravy. To vše by však nebylo možné bez velkého nasazení, obětavého a zodpovědného přístupu i vlastnoruční práce majitelů.

  • Zámek Třebešice v roce 2017

    Zámek Třebešice v roce 2017

Zámek v Třebešicích je obklopen areálem hospodářského dvora se sýpkou, chlévy a někdejším lihovarem. Renesanční stavba zámku prošla ve 3. čtvrtině 17. století raně barokní přestavbou, další úpravy areálu proběhly v 70. letech 18. století. Následovaly klasicistní úpravy a rozsáhlá modernizace dvora ve 3. čtvrtině 19. století.

Opuštěný a zcela zanedbaný areál s poškozenými a částečně zřícenými budovami koupili v roce 2008 manželé Valdovi. Vzápětí provedli základní provizorní zajištění budov a vyčištění areálu a již v roce 2009 proběhla oprava krovu a střechy zámecké budovy. V následujícím roce se podařilo obnovit také střechu barokní sýpky. Od roku 2011 – již za podpory z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury – práce pokračovaly obnovou interiérů zámku, kde byly kromě jiného opraveny trámové malované stropy. V maximální míře byly respektovány autentické úpravy povrchů. Zároveň byly v letech 2012–2013 obnoveny výplně otvorů zámku a došlo na celkovou opravu mohutné budovy chlévů, kde bylo nutné zejména vyklenout zřícená klenební pole a obnovit krov a fasády. Opravy zámeckých interiérů, včetně restaurování nově objevené kaple, pokračovaly i v následujících letech a v roce 2015 se podařilo zrekonstruovat hlavní bránu, zbořenou v druhé polovině 20. století.

Zámek Třebešice v roce 2008 Zámek Třebešice v roce 2017

V roce 2017 byla dokončena celková obnova zámeckých fasád, která završila zásadní etapu záchrany a obnovy památky. Během deseti let se podařilo opravit poměrně rozsáhlý komplex budov, práce přitom probíhaly za velmi dobré spolupráce s pracovníky NPÚ, ÚOP středních Čech, a Městského úřadu v Benešově. Nechyběl ani operativní průzkum, zajišťovaný pracovníky ÚOP a zejména FA ČVUT. Opravený lihovar i architektonicky rehabilitovaný dům v sousedství svědčí o tom, že nezůstalo jen u památkově chráněných budov. Na jižní zámecké průčelí pak navazuje nově vysázený květinový parter, nad zámkem byl obnoven ovocný sad. Renesanční prostory zámku a růžová zahrada před jižním průčelím nacházejí využití při pořádání svatebních obřadů, interiér chléva slouží ke společenským a kulturním akcím.

Kvalitně realizovaná obnova zámeckého areálu v Třebešicích nemá v kraji obdoby. Komplexní přístup k obnově a záchraně památky může být současně inspirací majitelům obdobných zámeckých areálů.

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Ing. Eliška Valdová a Ing. Igor Valda (vlastníci a investoři).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Fulnek, monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

Na podzim roku 2018 byla dokončena rozsáhlá obnova barokního Knurrova paláce ve Fulneku. V centru pozornosti bylo zachování všech autentických prvků a detailů formou...

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zvláštní ocenění
Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...