Záchrana renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V roce 2017 byla dokončena dlouholetá obnova, která stavbě citlivě navrátila autentickou podobu a umožnila záchranu všech památkových hodnot tvrze.

  • Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

    Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

Budova je situována v jihovýchodní části návsi obce Podolí, která je dnes součástí města Mohelnice. Renesanční stavba z roku 1551 prošla v 18. a 19. století řadou druhotných úprav, které však nezastřely původní architektonický ráz objektu. Po konfiskaci roku 1948 se objektu nedostávalo potřebné údržby a postupně chátral, až byl vydán demoliční výměr. Střecha byla zcela nefunkční, chyběly některé stropní konstrukce, další dřevěné stropy byly poškozené. Objekt trpěl působením vlhkosti, statika byla narušena, vnitřní i vnější omítky včetně sgrafitové výzdoby byly rozvolněné. Budova byla dlouho prázdná, bez využití.

Zlom nastal v roce 2003, kdy památku získal stávající soukromý majitel, který zahájil její památkovou obnovu. Úpravy měly objekt uzpůsobit k bydlení a reprezentaci a zároveň vytvořit prostor pro stravování a ubytování komorního rázu. Velkou výhodou bylo zařazení akce obnovy do programu Záchrany architektonického dědictví, na část prací přispěl i Olomoucký kraj.

Obnova započala v roce 2004–2005 opravou střechy a počátečním statickým zabezpečením, došlo také k odvodnění a odvlhčení objektu. Zcela nefunkční krov byl nahrazen odpovídající kopií a střecha byla nově pokryta břidlicovou krytinou. Na žádost vlastníka, ve snaze o zajištění budoucího provozu a ekonomického využití budovy, byla střecha doplněna střešními pultovými vikýři. Proběhla rovněž oprava části trámových stropů, v jednom případě byly druhotně osazeny záklopové desky s původní renesanční malbou pocházející z jiné, dnes již zaniklé stavby. V letech 2006–2007 navázala konzervace fasády a restaurování renesančních omítek, sgrafit a kamenných ostění.

Tvrz před obnovou v roce 2004 Tvrz v Podolí po obnově

Zajištěním zbytků vnitřních omítek s jejich doplněním a ošetřením byla v roce 2011 zahájena oprava interiéru stavby. Následovala rekonstrukce podlah s položením cihelné dlažby v celém přízemí a v síni patra a dřevěných palubek v ostatních místnostech. Současně bylo podle dochovaných otisků na fasádě a dobových fotografií obnoveno venkovní dřevěné předložené schodiště do patra. Rekonstrukcí prošlo také hlavní zděné schodiště do prvního poschodí, u něhož byly ošetřeny a doplněny původní dubové nášlapné desky. Schody do podkroví byly obnoveny v původní podobě s cihelnými stupni. Formou restaurování proběhlo ošetření velké centrální fresky s aliančními erby Kobylků v tzv. Veselém pokoji. Obnoveny byly i další dvě malby v této místnosti a malířská výzdoba vnitřních okenních záklenků v jedné z místností v přízemí domu, restaurovány byly i zbytky renesančních omítek v podkrovní na části jižního štítu s otisky původního krovu.

V roce 2018 bude pokládkou přenesené kamenné barokní štětové dlažby dokončena úprava okolí tvrze. Návrh počítá v návaznosti na původní stav s jednoduchým řešením pouze v kombinaci zadlážděných ploch a trávníků, doplněných několika vzrostlými stromy a keři, v části zahrady budou i menší bylinkové a květinové záhony. Bude tak završena celková obnova cenné památky, kterou se přes hrozící demolici podařilo zachránit.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byl navržen Ing. Pavel David (vlastník, investor).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Zámek ve Štědré, věž

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu,...

Zvláštní ocenění
Tvrz Pomezná po obnově

Zřícenina gotické věže je posledním pozůstatkem někdejší vesnice Markhausen, zaniklé v 50. letech 20. století. Obnova cenné památky probíhala v souladu s principy...

Seriál Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu – vizualizace zaniklé podoby hradu Skalka

V rámci projektu Historie v terénu – Litvínovsko se skupina odborníků od roku 2015 věnuje vysoce poučené prezentaci historických zajímavostí. Informace široké veřejnosti...

Cena NPÚ