Restaurování zámecké kaple v Návarově

O kompletní restaurování zámecké kaple návarovského zámku se zasloužili vlastníci, kteří celou akci financovali z vlastních prostředků. Bez nich a jejich nadšení by obnova kaple probíhala jen velmi těžko.

  • Kaple zámku Návarov, stav po restaurování

    Kaple zámku Návarov, stav po restaurování

Kaple zámku v Návarově je tvořena lodí s vítězným obloukem a odděleným prostorem presbytáře. V původním řešení po polovině 17. století nebyla nijak barevně pojednána a neobsahovala žádné barevné dekorace. Krátce nato byl prostor několikrát vybílen vápnem. V době vrcholného baroka byla na povrchy půlkruhové apsidy, konchy a vítězného oblouku nanesena tenká vrstva (okolo 3–5 mm) hrubozrnné omítky, jež posloužila jako podklad pro malbu s motivem Nanebevstoupení. Ústřední figurální motiv doplňuje iluzivní malba oltářní architektury a barevné ornamenty architektonických povrchů; na obloze se pohybují andělé s atributy Kristova umučení (kříž) a oslavy (koruna, květiny) a v centru se vznáší Bůh Otec a holubice – symbol Ducha svatého.

V letech 2015–2017 proběhl v interiéru kaple restaurátorský zásah, jehož cílem byla rehabilitace původní výzdoby – nástěnné malby, menzy a svatostánku. Restaurátorským pracím předcházela stabilizace maleb fixáží a omítkové vrstvy injektážemi. Na základě precizního restaurátorského průzkumu pak byla stanovena koncepce restaurátorského zásahu.

Kaple zámku Návarov, stav před restaurováním Kaple zámku Návarov, stav po restaurování

V lodi kaple bylo pod druhotnými vrstvami výmalby nalezeno zelené lemování oken, dveří a výklenků. Z kamenné štukované menzy datované rokem 1666 byly sejmuty druhotné vrstvy nátěrů, původní vrstva polychromie byla zafixována, plastické defekty vytmeleny a retušovány. Pod druhotnými vrstvami polychromie barokního svatostánku se objevilo mramorování v kombinaci se stříbrným a zlaceným dekorem. Původní polychromie byla zpevněna, proběhlo dotmelení a jeho vybroušení a retuš a rekonstrukce polychromie, zlacení a stříbření.

Dále proběhla obnova mladší kazatelny, která byla do interiéru kaple osazena v průběhu 19. století, zábradlí na kruchtě a vstupních barokních dveří. V kapli byla osazena nová vitrážová okna. Obnovou prošla též cihlová podlaha.

Restaurátorské práce, které provedl ak. mal. a restaurátor Tomáš Berger, byly ukončeny v listopadu roku 2017. Restaurátorským zásahem byla kapli navrácena podoba z období vrcholného baroka. Mimořádnou okolností je přitom skutečnost, že akci financovali sami vlastníci – není totiž zvykem, že by obnova probíhala bez přispění jakéhokoliv dotačního titulu.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi vlastníci kulturní památky a současně investoři akce RNDr. Petr Turek a Radka Turková (vlastníci a investoři).

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ