Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli

Monografie představuje výstup projektu nazvaného Sgrafita litomyšlského zámku – systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli (Podpora pro památky UNESCO). Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, v roce 2011.

V úvodní části se autoři věnují jak architektuře renesančního zámku v Litomyšli, tak jeho historii, průběhu výstavby, vzniku i vývoji sgrafitových fasád včetně širšího kontextu vzniku a osobních vazeb Vratislava z Pernštejna.

Uměleckohistorická část nazvaná Příběhy fasád důsledně rozebírá ikonografii sgrafit v konfrontaci s grafickými předlohami a přináší srovnání s dobovými vizuálními příklady a koncepčními analogiemi. Její významnou část tvoří pasáže věnované "novým příběhům", tedy restaurování litomyšlského zámku v 70. a 80. letech minulého století, kdy na obnově pracovali přední čeští výtvarní umělci Václav Boštík, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský a Olbram Zoubek.

Příběhy za fasádou jsou rešerší nálezů konstrukcí a prvků souvisejících s předchůdci dnešního litomyšlského zámku zachycených při restaurování. Představeny jsou raně novověké postupy, technologie a "ohlasy z minulosti", tedy zprávy z dobových pramenů odkazující k tematice sgrafita v lokálním i evropském kontextu.

Knihu uzavírají restaurátorské a přírodovědné průzkumy a obsáhlá obrazová příloha, obsahující mimo jiné detailní analytické fotoplány, konfrontaci sgrafit s grafickými předlohami, výběr z fotodokumentace při restaurování v 70. a 80. letech minulého století či mikroskopové fotografie vzorků omítek. Díky anglickému resumé se s výsledky výzkumu mohou seznámit i zahraniční badatelé.

Ačkoli si autoři uvědomují, že ve výzkumu je třeba pokračovat, představuje publikace Sgrafita zámku v Litomyšli zřetelný milník pro výzkum sgrafit litomyšlského zámku. Kniha vydaná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky v rámci grantového programu Podpora pro památky UNESCO je jednou z mála ucelených interdisciplinárních monografií, jež u nás ve sféře památkové péče či památkové obnovy dosud vznikly.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli nominováni autoři Martin Boštík, Petra Lesniaková, Eliška Racková, Jiří Slavík, Jan Vojtěchovský a editor Pavel Weisser

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...