Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli

Monografie představuje výstup projektu nazvaného Sgrafita litomyšlského zámku – systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli (Podpora pro památky UNESCO). Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, v roce 2011.

V úvodní části se autoři věnují jak architektuře renesančního zámku v Litomyšli, tak jeho historii, průběhu výstavby, vzniku i vývoji sgrafitových fasád včetně širšího kontextu vzniku a osobních vazeb Vratislava z Pernštejna.

Uměleckohistorická část nazvaná Příběhy fasád důsledně rozebírá ikonografii sgrafit v konfrontaci s grafickými předlohami a přináší srovnání s dobovými vizuálními příklady a koncepčními analogiemi. Její významnou část tvoří pasáže věnované "novým příběhům", tedy restaurování litomyšlského zámku v 70. a 80. letech minulého století, kdy na obnově pracovali přední čeští výtvarní umělci Václav Boštík, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský a Olbram Zoubek.

Příběhy za fasádou jsou rešerší nálezů konstrukcí a prvků souvisejících s předchůdci dnešního litomyšlského zámku zachycených při restaurování. Představeny jsou raně novověké postupy, technologie a "ohlasy z minulosti", tedy zprávy z dobových pramenů odkazující k tematice sgrafita v lokálním i evropském kontextu.

Knihu uzavírají restaurátorské a přírodovědné průzkumy a obsáhlá obrazová příloha, obsahující mimo jiné detailní analytické fotoplány, konfrontaci sgrafit s grafickými předlohami, výběr z fotodokumentace při restaurování v 70. a 80. letech minulého století či mikroskopové fotografie vzorků omítek. Díky anglickému resumé se s výsledky výzkumu mohou seznámit i zahraniční badatelé.

Ačkoli si autoři uvědomují, že ve výzkumu je třeba pokračovat, představuje publikace Sgrafita zámku v Litomyšli zřetelný milník pro výzkum sgrafit litomyšlského zámku. Kniha vydaná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky v rámci grantového programu Podpora pro památky UNESCO je jednou z mála ucelených interdisciplinárních monografií, jež u nás ve sféře památkové péče či památkové obnovy dosud vznikly.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli nominováni autoři Martin Boštík, Petra Lesniaková, Eliška Racková, Jiří Slavík, Jan Vojtěchovský a editor Pavel Weisser

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Boční pohled na zámek po obnově

Podobu zámku Bon Repos negativně poznamenalo působení armády, která jej užívala během druhé poloviny 20. století. Situace se změnila v roce 2004, kdy památka získala...

Zámek v Hlavňovicích na Klatovsku vznikl v druhé polovině 17. století nejpravděpodobněji jako barokní novostavba na místě středověké tvrze. V letech socialismu památka...

V roce 2019 byla dokončena obnova renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jde o jednu z nejcennějších zámeckých staveb na severní Moravě, s ojedinělou figurální...