Sekce Zápisníček na internetových stránkách Archaia Brno, o. p. s.

Archaia Brno je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní činností jsou archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území historických jader a předměstí moravských měst. Společnost se také aktivně podílí na vzdělávání a popularizaci v oblasti archeologie a památkové péče. Na webových stránkách společnosti je od roku 2005 sekce Zápisníček, která podává archeologům i laické veřejnosti informace o probíhajících záchranných archeologických výzkumech, stavebněhistorických průzkumech a jejich výsledcích.

Součástí Zápisníčku jsou i informace o uskutečněných odborných komisích na archeologických výzkumech, seminářích a konferencích, a to v celostátním měřítku. Zápisníček je kromě popularizace archeologické památkové péče nezanedbatelným zdrojem informací pro odborné pracovníky památkové péče i pracovníky správních úřadů. Prvotním smyslem Zápisníčku bylo aktuálně informovat o aktivitách společnosti Archaia Brno, a to veřejnosti laické i odborné. Na obě skupiny cílí z téhož důvodu, i když pokaždé s trochu jinými pohnutkami.

Informace pro laickou veřejnost jsou vedeny především snahou o co nejrychlejší předávání zpráv o archeologických výzkumech, což internet umožňuje takřka okamžitě. Souvisí to rovněž se snahou o obhájení archeologie v očích veřejnosti.

Publikovaná fakta také mají sloužit médiím. Ve většině případů jde o informace, které by se ke čtenářům laickým i odborným dostávaly až za dlouhou dobu. Takto jsou k dispozici, byť v omezené formě, obratem.

Samostatnou kapitolu představuje Videozápisníček, který umožňuje širší uplatnění mluveného slova ve spojení s videem. Stránky jsou archivovány v rámci WebArchivu zajišťovaného Národní knihovnou ČR a informace tak budou zachovány pro další generace.

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl nominován kolektiv pracovníků Archaia Brno, o. p. s.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Nález fortifikace v jižní a západní části plochy, pohled od jihu

Na podzim roku 2016 se při záchranném archeologickém výzkumu ve Vidicích podařilo odkrýt středověké opevnění zaniklé tvrze. Nález přináší nové poznatky o historii a...

Bronzový poklad z Mezirolí po konzervaci (foto Jan Přibilský)

Bronzový poklad z Mezirolí tvoří unikátně dochovaný soubor osmnácti šperků z doby bronzové. Okolnosti, za nichž byl objeven, mohou přitom sloužit jako vzorový příklad...

Výstava, kterou v opavském Obecním domě pořádala Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Slezským zemským muzeem, zveřejnila dlouholetý...