Publikace Pozdně gotické kostely na rožmberském panství

Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, v roce 2013. Ke zpracování tématu přistoupil autor knihy PhDr. Roman Lavička, Ph.D., po důkladném průzkumu staveb, z nichž mnohé poznal i v průběhu oprav a restaurátorských zásahů na omítkách a kamenných prvcích, a po důkladném studiu různorodé pramenné základny.

Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době vlády Jagellonců a jejich výjimečnost tkví nejen v rozsahu a relativně uceleném výtvarném projevu, ale i v kvalitě kamenické práce prováděné v místní tvrdé žule. Lze tu nalézt bohaté hvězdové, síťové a kroužené klenby a výjimečně i klenby sklípkové.

Nejvíce stavebních prací probíhalo na přelomu 15. a 16. století a nebudovali je přímo Rožmberkové, jak se dosud soudilo podle častého výskytu červené pětilisté růže ve výzdobě. Slavný rod ovšem vytvářel prostředí, v němž se umění dařilo. Stavby odrážely prosperitu a sebevědomí obcí, cechů, náboženských bratrstev i mohovitých, většinou urozených jednotlivců, kteří si příspěvky zajišťovali spásu a místo posledního odpočinku.

V první části knihy se autoři zabývají významem a funkcí jednotlivých částí kostelů, způsobem a organizací středověkého stavitelství včetně osudů kamenických mistrů. Za vrcholná díla lze považovat části kostelů v Haslachu, Chvalšinách a Rožmberku, spojené se jménem haslašského kameníka Hannse Getzingera.

Druhá část knihy představuje formou katalogu více než 60 sakrálních objektů, které vznikly nebo byly přebudovány v pozdním středověku v dosahu rožmberského panství. Každé heslo shrnuje známé historické zprávy o stavbě, zjištěné kamenické značky a stavební vývoj objektu ve středověku. K popisu kostela je vždy připojen historický německý název lokality a mapa stabilního katastru z 19. století. Základní informace o vzhledu a charakteru stavby doplňuje nově zhotovený půdorys, soupis zachovaného středověkého mobiliáře a přehled nejvýznamnější dosud publikované literatury.

V závěru katalogu je rovněž připomenuto několik dnes již neexistujících staveb, které zanikly převážně po druhé světové válce demolicí nebo zatopením přehradní nádrže Lipno.

Rozsáhlá práce, v níž Roman Lavička shrnul výsledky bezmála patnácti let práce, nabízí i unikátní obrazovou dokumentaci často jen těžko přístupných interiérů jihočeských kostelů.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl nominován autor knihy PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Dveře hlavního vstupu před restaurováním

Jezuitský poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži stojí na vyvýšeném místě a představuje výraznou dominantu celého kraje. V letech 2015–2016 se...

Detail řezbářské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie

V roce 2016 skončila obnova vstupního průčelí a interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, která zahrnovala i restaurování bohaté výzdoby a zařízení pocházejícího...

Restaurovaný deskový strop (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...