Usedlost Nad Hradním vodojemem 17

Střešovice, Nad Hradním vodojemem čp. 71, rejstříkové číslo ÚSKP: 41407/1-2085, vlastník: fyzické osoby

  • Střešovice, usedlost Nad Hradním vodojemem čp. 71 (2014)

    Střešovice, usedlost Nad Hradním vodojemem čp. 71 (2014)

Areál usedlosti, jejíž počátky spadají asi do 20. let 19. století, tvořila klasicistní obytná budova s polovalbovou střechou. Ve dvoře přístupném z ulice byl areál doplněn zděnou branou a přízemním domkem. V jižní části dvora stojí mladší patrová budova z doby kolem roku 1900, která není kulturní památkou.

Usedlost je zanedbána a bez údržby a je tak v havarijním stavu. Většina vodorovných konstrukcí zanikla. Vstupní brána zanikla v roce 2004. Z hlavní obytné budovy a uličního domku zůstávají dochovány zdi s patrnými stopami po zaniklých konstrukcích. Dochována je část krovu (bez krytiny). Dosud je patrné členění fasád hlavní obytné budovy (šambrány, nárožní bosáž, římsy, aj.). V roce 2004 byla snížena úroveň terénu (což ohrožuje základy zdiva) a byla odvezena suť a zemina. Vlastník podal v roce 2011 žádost o zrušení prohlášení za kulturní památku. V roce 2012 bylo řízení zastaveno, došlo ke změně vlastníka (hlavní obytný dům, přízemní uliční objekt a pozemek parc. č. 46 nadále zůstávají kulturní památkou). V roce 2014 bylo vydáno vyjádření NPÚ k zabezpečovacím pracím. Torzální stav trval i v roce 2015.