Palác Hrobčických

Staré Město, Rytířská, Provaznická čp. 401, rejstříkové číslo ÚSKP: 38468/1-196, vlastník: právnická osoba

  • Staré Město, palác Hrobčických (2014)

    Staré Město, palác Hrobčických (2014)

Raně barokní anonymní stavba paláce Hrobčických (U tobolky, U Tašek), z doby po roce 1680 byla upravena koncem 18. století. Palác je situován na rozsáhlé obdélné parcele zastavěné dvěma budovami (s průčelími do Rytířské a Provaznické ulice) propojenými dvojicí bočních dvorních křídel. Objekt obsahuje v suterénech (pod křídlem v Rytířské ulici) dochovanou raně středověkou konstrukci obytné věže. Tato konstrukce vznikla krátce po založení Havelského Města roku 1232. Spolu se založením Havelského Města bylo budováno rovněž opevnění Starého Města pražského, které bylo dokončeno snad do roku 1253. Hradební zeď s flankovací věžicí je dochována v suterénech objektů čp. 401 a čp. 402 pod křídly orientovanými do Provaznické ulice. Průčelí domu v Rytířské ulici si do dnešní doby uchovalo mimořádně kvalitní raně barokní fasádu autora zřejmě italské provenience s členěním vysokým řádem. Vysoce hodnotný je rovněž autenticky dochovaný barokní krov s mimořádným rozponem.

Objekt je delší dobu vystěhován, vlastnicky a uživatelsky je propojen se sousedním čp. 402. V roce 2003 byly v objektech čp. 401 a čp. 402 zahájeny nepovolené práce, které byly v roce 2004 zastaveny pro poškození památkové hodnoty, a v roce 2005 bylo podáno trestní oznámení v dané věci. V roce 2005 byla podána studie na přestavbu objektů na hotel, která byla shledána jako vyloučená, nadále pokračovaly práce dříve zastavené Státním stavebním dohledem, následně bylo m.č. Praha 1 rozhodnuto o nařízení zabezpečovacích statických prací. V roce 2007 byl vydán trestní příkaz proti jednateli tehdejšího vlastníka za poškození nemovitých kulturních památek. Následně oba objekty zůstávaly bez údržby, část vybavení se již v objektech nenachází. Intaktně dochované archeologické terény byly zásadně poničeny nepovolenými výkopy, jak ve dvoře čp. 401, tak v dalších dříve nepodsklepených prostorách objektů čp. 401 a čp. 402. Od podzimu 2014 je na NPÚ ÚOP HMP konzultován záměr adaptace objektu spolu s čp. 402 a čp. 403 na Sluneční lázně. Objekt je pravidelně zpřístupněn, stav je stabilizován, proběhly nebo probíhají průzkumové práce (SHP, nálezové zprávy, inventarizace, restaurátorské průzkumy maleb, vyhodnocení archeologických terénů, apod.).