Usedlost Cibulka

Košíře, U Cibulky čp. 118, rejstříkové číslo ÚSKP: 40321/1-1375, vlastník: právnická osoba

  • Košíře, usedlost Cibulka (2014)

    Košíře, usedlost Cibulka (2014)

Původně viniční dvůr ze 14. století prošel rozsáhlými barokními přestavbami. V letech 1817–1826 byla usedlost upravena a doplněna romantickými objekty (pavilonky, poustevna, umělé zříceniny a rozhledna) a solitérními plastikami v rozsáhlém anglickém parku. Hlavní obytná budova je dvoukřídlá klasicistní stavba umístěná ve dvorní části hospodářské budovy. Jedná se o hodnotný příklad romantické krajinářské úpravy pražského okolí, která se dochovala v podobě z počátku 19. století a která je charakteristická citlivým sepjetím přírody s drobnou architekturou a sochařskou výzdobou.

Celý areál je dlouhodobě devastován. Probíhá rozsáhlá degradace všech konstrukcí, statické parametry u objektů usedlosti jsou havarijní, rozšiřuje se náletová zeleň. Část exteriéru – park, který je ve správě lesů, byl na jaře 2007 rekultivován. V roce 2008 byla zajištěna základní statická fixace, byly zajištěny střechy a odstraněna náletová zeleň. V roce 2013 bylo provedeno provizorní zajištění objektů proti zatékání, byl zřízen odvod dešťové vody od objektů a probíhají pravidelné kontroly MHMP. Byl proveden soupis hodnotných prvků v obytném objektu. Havarijní stav zahrad navazujících přímo na usedlost (zahrádka severovýchodní a západní) vykazuje rozpad architektonické kompozice, stavebních i dekoračních prvků a zahrada zarůstá náletovou zelení. V posledních letech je samotná usedlost včetně přilehlých (soukromých) zahrad v havarijním stavu. Zahradní kompozice je setřená, poničené jsou stavební prvky zahrady (ohradní zdi, schodiště, zídky) a devastovány jsou dva zahradní altány a dekorativní prvky zahrady. V roce 2013 se stav nezměnil, pouze došlo pouze k částečnému vykácení náletových dřevin. Dne 7. 7. 2014 zahájil MHMP správní řízení dle §10 odst. 1 památkového zákona kvůli neplnění povinností vlastníka v péči o Čínský pavilon, zároveň probíhala obnova staveb v lesoparku, jehož vlastníkem je MHMP, která byla téhož roku dovedena zdárně k uspokojivému stavu.