Hrobka Pallavicini v Jemnici

Jedinečné neoklasicistní rodinné mauzoleum rodiny Pallavicini v Jemnici je pozoruhodným dílem stavitelského umění. Po mnoho let trpěla budova absencí údržby a vandalskými počiny, což vedlo k jejímu havarijnímu stavu. Zdá se, že nyní se blýská na lepší časy, hrobka se opravuje, její obnova je vzhledem k rozsahu plánována na několik příštích let.

  • Hrobka Pallavicini v Jemnici při obnově, foto Lucie Herbricková

    Hrobka Pallavicini v Jemnici při obnově, foto Lucie Herbricková

Monumentální hrobka italské šlechtické rodiny Pallavicini byla postavena v letech 1900-1902 podle návrhu vídeňského architekta a dvorního stavebního rady Otto Hofera v historizujícím neoklasicistním slohu na půdorysu řeckého kříže s kupolí nad křížením. Mauzoleum obklopuje původně oplocená a parkově upravená plocha pravidelného čtvercového půdorysu s hrobkou uprostřed. Celkem bylo v mauzoleu pohřbeno osm členů rodu, z nichž šest zemřelo ve 20. století. Na stavbě a výzdobě kaple se podíleli i vídeňští tvůrci a řada dalších významných jmen, v čele se sochařem Ignácem Weirichem, činným později ve Vatikánu.

„Z typologického a slohového hlediska jde v širším regionu o zcela ojedinělou stavbu a pozoruhodné dílo stavitelského umění. Vedle klasicistní hrobky Haugwitzů v Náměšti nad Oslavou, hrobky rodiny Belcredi v Jimramově či hrobky Lobkowiczů u Netína lze hrobku rodiny Pallavicini v Jemnici zařadit k vrcholům sepulkrální architektury na území Kraje Vysočina“ konstatuje Petr Severa z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. 

Více než sedmdesát let historie stavby bez kontinuální údržby, následující po zabavení majetku Pallaviciniů československým státem, v kombinaci s opakovanými činy vandalů a rozkrádáním jednotlivých prvků výzdoby a opětovnými krádežemi měděného oplechování střech, vedlo k havarijnímu stavu mauzolea. Současná etapa obnovy mauzolea probíhá od roku 2020 prováděnými stavebními a restaurátorskými činnostmi, kterým předcházela několikaletá příprava. 

„Cílem úvodní etapy prací je stabilizovat vnější plášť, zejména pak opravit funkčnost zastřešení jednotlivých částí stavby, konsolidovat kamenné prvky výzdoby z vápence a také omítky, v letošním roce zejména v prostoru pod korunní římsou, a zamezit tak další degradaci prvků exteriéru i interiéru této památky“, dodává Severa. 

Vlastníkovi, kterým je město Jemnice, se daří obnovu spolufinancovat prostředky z veřejných zdrojů: Čerpá dotace z programů MK ČR a finančními prostředky na obnovu přispívá i Krajský úřad Kraje Vysočina. 

 

Hrobka Pallavicini v Jemnici před obnovou, foto Viktor Mašát Hrobka Pallavicini v Jemnici při obnově, foto Lucie Herbricková

Veškerým a zvláště odborným pracím předcházel podrobný, částečně restaurátorský, průzkum stavu, spočívající v některých případech ve stratigrafických sondážích, odběru a laboratorní analýze vzorků původních povrchových úprav, ale také v identifikaci příčin poškození. Úvodní práce byly věnovány záchranným opatřením, aby se zmírnilo probíhající poškozování stavby, vyvolané zejména povětrnostními vlivy. Současně probíhala příprava ploch fasád mauzolea pro rekonstrukci omítkových vrstev. V průběhu roku 2022 bylo pokračováno v restaurování kamenných prvků v horní části stavby, došlo k doplnění a rekonstrukci (znovuvytvoření) omítkových vrstev pláště budovy a také k obnově dvou oken bočních lodí včetně restaurování jejich ozdobných mříží. V roce 2023 bylo započato s restaurováním vápencových bloků soklu stavby a s provedením dalších opatření ke snížení vlhkosti (kanál umožňující proudění vzduchu v zásypu vně stavby, pod nově přeloženou historickou zádlažbou před vchodem do hrobky). Též byly přeloženy kamenné schodnice související s touto zádlažbou. Dalším úkolem letošní etapy je restaurování dvoukřídlých masivních vrat hlavního vstupu, kovářské práce se zdobnými prvky. Souběžně s pracemi probíhá vyhodnocení účinnosti jednotlivých úkonů zásahu exaktním měřením vlhkosti v interiéru tak, aby byla umožněna jejich optimalizace a maximální efektivita.

 

Celková obnova je plánována výhledově, dle finančních možností vlastníka, na několik příštích let, kdy po dokončení obnovy fasády a střech má být následně obnoven interiér. Zde je plánováno kromě obnovy architektonických prvků výzdoby a omítek také restaurování vybavení, které zahrnuje umělecká a uměleckořemeslná díla.  Završením celkové obnovy v budoucnu má být rehabilitace okolního prostředí včetně dnes značně poničeného oplocení, tvořeného původně zdmi a sloupy s kamennými hlavicemi, propojenými ozdobnými mřížemi. Pro celkovou obnovu okolí hrobky připravuje město Jemnice projektovou dokumentaci, která bude pravděpodobně zahrnovat i domek správce, který byl v původním plánu a dnes je zachován pouze ve stopě.