Hrobka Pallavicini v Jemnici

Jedinečné neoklasicistní rodinné mauzoleum rodiny Pallavicini v Jemnici je pozoruhodným dílem stavitelského umění. V posledních letech byla budova v havarijním stavu. Zdá se, že nyní se blýská na lepší časy.

  • Hrobka Pallavicini v Jemnici při obnově, foto Lucie Herbricková

    Hrobka Pallavicini v Jemnici při obnově, foto Lucie Herbricková

Monumentální hrobka italské šlechtické rodiny Pallavicini byla postavena v letech 1900-1902 podle návrhu vídeňského architekta a dvorního stavebního rady Otto Hofera v historizujícím neoklasicistním slohu na půdorysu řeckého kříže s kupolí nad křížením. Mauzoleum obklopuje původně oplocená a parkově upravená plocha pravidelného čtvercového půdorysu s hrobkou uprostřed. Celkem bylo v mauzoleu pohřbeno osm členů rodu, z nichž šest zemřelo ve 20. století. Na stavbě a výzdobě kaple se podíleli přední vídeňští tvůrci a řada významných jmen, v čele se sochařem Ignácem Weirichem.

Z typologického a slohového hlediska jde v širším regionu o zcela ojedinělou stavbu a pozoruhodné dílo stavitelského umění. Vedle klasicistní hrobky Haugwitzů v Náměšti nad Oslavou a hrobky rodiny Belcredi v Jimramově lze hrobku rodiny Pallavicini v Jemnici zařadit k vrcholům sepulkrální architektury na území Kraje Vysočina. Více než sedmdesát let historie stavby bez kontinuální údržby, následující po zabavení majetku Pallaviciniů československým státem, v kombinaci s opakovanými činy vandalů a rozkrádáním jednotlivých prvků výzdoby a opětovnými krádežemi měděného oplechování střech, vedlo k havarijnímu stavu mauzolea.

Hrobka Pallavicini v Jemnici před obnovou, foto Viktor Mašát Hrobka Pallavicini v Jemnici při obnově, foto Lucie Herbricková

Současná etapa obnovy mauzolea probíhá od roku 2020 prováděnými stavebními a restaurátorskými činnostmi, kterým předcházela několikaletá příprava. Jejím cílem je stabilizovat vnější plášť, zejména opravit funkčnost zastřešení jednotlivých částí stavby, konsolidovat kamenné prvky výzdoby a také omítky v prostoru nad korunní římsou, a zamezit tak dalším destrukcím exteriéru i interiéru této památky. Vlastníkovi, kterým je město Jemnice, se daří obnovu spolufinancovat prostředky z veřejných zdrojů: Čerpá dotace z programů MK ČR a finančními prostředky na obnovu přispívá i Krajský úřad Kraje Vysočina.

Veškerým a zvláště odborným pracím předcházel podrobný, částečně restaurátorský, průzkum stavu, spočívající v některých případech ve stratigrafických sondážích, odběru a laboratorní analýze vzorků původních povrchových úprav, ale také v identifikaci příčin poškození. Úvodní práce byly věnovány záchranným opatřením, aby se zmírnilo probíhající poškozování stavby, vyvolané zejména povětrnostními vlivy. Současně probíhala příprava ploch fasád mauzolea pro rekonstrukci omítkových vrstev. V letošní etapě, tedy v průběhu roku 2022, dojde k dalšímu restaurování kamenných prvků pláště stavby, doplnění a rekonstrukci (znovuvytvoření) omítkových vrstev a také k restaurování dvou oken bočních lodí včetně ozdobných mříží. Souběžně také probíhá vyhodnocení účinnosti jednotlivých úkonů zásahu tak, aby byla umožněna jejich optimalizace a maximální efektivita.

Celková obnova je plánována výhledově, dle finančních možností vlastníka, na několik příštích let, kdy po dokončení obnovy fasády a střech má být následně obnoven interiér. Zde se předpokládá kromě architektonických prvků a omítek také restaurování vybavení, které zahrnuje umělecká a uměleckořemeslná díla. Završením obnovy bude rehabilitace okolního prostředí včetně dnes značně poničeného oplocení, tvořeného původně kamennými zdmi, sloupy a litinovými mřížemi. Pro celkovou obnovu okolí hrobky připravuje město Jemnice projektovou dokumentaci, která bude pravděpodobně zahrnovat i domek správce.