Zámecký areál, Moravany

Pozdně barokní areál panského hospodářského dvora z konce 18. století s nevelkým rezidenčním zámečkem typu vily byl upraven po požáru ve 30. letech 20. století.

Kromě zámku jsou architektonicky nejcennějšími částmi areálu hospodářská budova s barokně tvarovanými štíty, vjezdová brána, donedávna se zbytky malovaného  panského erbu, úprava parčíku s drobnou architekturou i  panská sýpka, pohledově uzavírající dvůr. Hodnotným doplňkem je sousední zahrada s domkem zahradníka nad bývalým panským rybníkem. Mimořádně zachovalá je volná krajinná vazba na areál.

Celý areál je v dlouhodobě silně zanedbaném, až havarijním stavu. Střecha špýcharu je zcela propadlá a včetně dřevěné sýpkové konstrukce je zhroucená dovnitř budovy. Také v zámku dosud zůstaly propadlé některé stropy kvůli někdejší přítomnosti dřevomorky. Drobné stavby v areálu (brány, stavby v zahradě) se postupně rozpadají, zanikají jejich stavební detaily, které jsou ničeny povětrnostními vlivy. Areál byl zajištěn proti vniku neoprávněných osob, v roce 2011 byla u budovy zámku vyspravena střecha a byly pořízeny nové okapní žlaby. Devastace pokročila u ostatních hospodářských budov. V roce 2013 pokračovalo chátrání zámku a dvora, areál byl stále bez využití. V témže roce byla opravena střecha na domku zahradníka, v letošním roce se připravuje oprava zastřešení brány. Dosavadní úpravy pouze zpomalují celkové chátrání, dosud nebylo nalezeno vhodné využití.