Sechutice, dvůr

Barokní dvůr Sechutice (obec Hadačka, okres Plzeň-sever) je areál obdélného půdorysu s dominující třípodlažní sýpkou a 100 metrů dlouhou třímlatou stodolou, největší na plaském klášterním panství. Další strany dvora lemují půdorysně téměř protějšková přízemní stavení (čeledníky, chlévy, stáje a kolny).

  • Sechutice,  dvůr.

    Sechutice, dvůr.

Dvůr Sechutice vznikl původně jako středověká grangie cisterciáckého kláštera v Plasích. V době úpadku kláštera ho drželi světští majitelé: jednomu z Gryspeků sloužil dokonce za sídlo. Obnovený rozmach plaského konventu přinesl posléze roku 1699 také přestavby sechutického dvora. V letech 1706 až 1707 v něm byla nově zbudována dodnes stojící dominantní sýpka.

Vinou dlouhodobé neúdržby je současný stavebně technický stav velmi vážný. Tašková střešní krytina (bobrovka) na všech objektech, které tvoří součást areálu, je za hranicí životnosti a na několika místech zcela chybí. Na základě vizuální prohlídky celého areálu lze předpokládat, že vlivem zatékání srážkové vody do vnitřních půdních prostor je poškozená i krovová konstrukce. Střešní plochy a hřebeny střech vykazují průhyby, které tuto domněnku potvrzují. V roce 2007 pak došlo k destrukci střechy ve středním úseku západního křídla stodol a v roce 2010 k další destrukci střechy a tím i částí obvodového zdiva jižní části stodoly. V roce 2011 byla zahájena sanace destruovaného zdiva stodoly a v roce 2012 vztyčena část nového krovu. Na většině hospodářských objektů jsou ve formě vertikálních i horizontálních trhlin patrné i statické poruchy vertikálních konstrukcí. Vertikální konstrukce severního křídla jsou provizorně zajištěny pomocí ocelových táhel a výztuží. Další závažná poškození jsou patrná v koruně zdiva obytných i přilehlých budov. Okna některých okenních otvorů jsou rozpadlá a většinou chybí zasklení, někde celá okenní křídla s rámy. Totéž je i v případě dveří. Fasádní omítky jsou na obytných budovách pouze lokálně poškozeny a v soklových partiích zdiva narušeny vzlínající vlhkostí. U většiny hospodářských objektů jsou fasádní omítky vážně narušené a postupně se uvolňují od zdiv, u těchto objektů se jedná převážné o obnažené zdivo. Pro nepřístupnost nebylo možné stanovit skutečný stavebně technický stav vnitřních prostor jednotlivých objektů. Pokračuje oprava stodoly s přispěním Ministerstva kultury ČR.