Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR

Architektura 60. a 70. let 20. století představuje v památkové péči poměrně mladé a stále ještě nedoceněné téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR základním (plošným) výzkumem, který zatím nebyl dokončen. Projekt si klade za cíl zhodnocení dřívějších výzkumů, jejich doplnění a rozšíření o aplikovaný výzkum, jenž přispěje k hlubšímu komplexnímu poznání staveb sledovaného období a osvojení způsobu jejich památkové obnovy. Získaná data budou ukládána ve veřejně přístupné aplikaci Památkový katalog vyvíjené Národním památkovým ústavem pro evidenci památek.

V rámci aplikace bude vytvořen topografický a tematický soupis staveb sledovaného období. Stavby budou identifikovány jednotným kódem a prostřednictvím prostorových identifikátorů propojeny s oborovým geografickým informačním systémem (PaGIS) pro jejich prostorovou identifikaci a vizualizaci v mapě a metainformačním systémem (MIS) pro ukládání dokumentů. Databáze bude základem pro vyhodnocení z hlediska kulturně-historického, architektonického, typologického, konstrukčního i materiálového. Hlavním odborným výstupem bude metodika hodnocení kulturně-historické, konstrukční a typologické kvality staveb vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. Pozornost bude věnována diagnostikování železobetonových konstrukcí a památkovým postupům obnovy materiálové podstaty staveb. Řada železobetonových objektů je již kulturní památkou a v budoucnu se bude jejich seznam rozšiřovat. Hledání vhodného způsobu jejich památkové obnovy je proto stále aktuálnější. Na vybraných třech stavbách bude ověřena metoda komplexní dokumentace staveb v 3D modelu (odborná mapa) jako informační databáze pro zachycení historických dat i budoucích informací o materiálových změnách a způsobu obnovy. K vybraným stavbám budou vydány knihy. Hlavním výstupem pro veřejnost bude prezentace a zpřístupnění hodnot formou výstavy s kritickým katalogem. Projekt bude zakončen mezinárodní konferencí, které bude předcházet série workshopů.

Řešitel za NPÚ: Ing. arch. Renata Vrabelová

Na řešení se dále za NPÚ podíleli: Ing. arch. Miroslava Břízová, Ing. Ladislav Buchta, Mgr. Eva Erbanová,
Mgr. Lenka Hájková, Ing. arch. Kateřina Kašpar Goryczka, MgA. Jan Klimeš,
Ph. D., Mgr. Jana Konůpková Horváthová, Mgr. Šárka Koukalová, Ing. arch. Matyáš Kracík, Ing. arch. Vladimíra Paterová, Mgr. Eva Pražanová, Ph.D., Mgr. Andrea Ptáčková, Ing. arch. Anna Schránilová, Mgr. Martin Strakoš, Ing. Petr Svoboda,
Mgr. Martin Šolc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Mgr. Jaroslav Zeman,
Mgr. Aneta Zlámalová

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

40

Worskhop:

Hodnocení výsledků experimentálních prací (2016)

Software:

CheCyId (2017)

Odborná kniha:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál (2017)

Worskhop:

Hodnocení výsledků experimentálních prací II (2018)

Výsledek druhu F

Zařízení na měření průhybu válcových těles (2018)

Recenzovaný odborný článek:

Charakteristika betonů železobetonových konstrukcí 60. a 70. let 20. století (2018)

Kapitola v odborné knize:

Obchodní dům Prior / Kotva (2018)

Památkový postup:

Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí (2020)

Památkový postup:

Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce (2020)

Památkový postup:

Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí (2020)

Odborná kniha:

Hotel Intercontinental v Praze. Historie, urbanismus, architektura. (2020)

Odborná kniha:

Transgas. Areál řídící ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze: historie, architektura, památkový potenciál. (2020)

Odborná kniha:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál (2017)

Odborná kniha:

Obchodní dům Prior / Kotva. Historie - urbanismus - architektura (2018)

Specializovaná mapa s odborným obsahem: 

Dynamická 3D mapa objektu železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích (2018)

Recenzovaný odborný článek:

BIM a architektura 60. a 70. let (2019)

Recenzovaný odborný článek:

Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi (2019)

Odborná kniha:

Hotel Intercontinental v Praze. Historie - urbanismus - architektura (2019)

Specializovaná mapa s odborným obsahem: 

Dynamická 3D mapa objektu obchodního domu Prior/Kotva (2019)

Specializovaná mapa s odborným obsahem: 

Dynamická 3D mapa objektu hotelu Intercontinental (2020)

Odborná kniha:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál (2017)

Worskhop:

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století (2017)

Odborná kniha:

Obchodní dům Prior / Kotva. Historie - urbanismus - architektura (2018)

Recenzovaný odborný článek:

Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let (2018)

Worskhop:

Architektura 60. a 70. let: vize, projekty, realizace. Od vize k památce (2019)

Odborná kniha:

Hotel Intercontinental v Praze. Historie - urbanismus - architektura (2019)

Odborná kniha:

Transgas. Areál řídící ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze: historie, architektura, památkový potenciál. (2019)

Výstava:

To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice (2020)

Metodika:

Metodika hodnocení a ochrany staveb z 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně (2020)

Odborná kniha:

Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice (2020)

Odborná kniha:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál. (2017)

Odborná kniha:

Obchodní dům Prior / Kotva. Historie - urbanismus – architektura (2018)

Recenzovaný odborný článek:

Kryté plavecké bazény a koupaliště 2. poloviny 20. století a jejich památkový potenciál (2019)

Odborná kniha:

Hotel Intercontinental v Praze. Historie, urbanismus, architektura. (2019)

Specializovaná veřejná databáze:

Elektronická odborná databáze staveb 60. a 70. let 20. století (2020)

Odborná kniha:

Transgas. Areál řídící ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze: historie, architektura, památkový potenciál. (2020)

Odborná kniha:

Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice (2020)

Specializovaná mapa s odborným obsahem: 

Moderní architektura 60. a 70. let 20. století v České republice (2020)

Metodika:

Metodika hodnocení a ochrany staveb z 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně (2020)

Výstava:

To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice (výstava s kritickým katalogem) (2020)