Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení

Cílem projektu je: 1. Multidisciplinární výzkum památek v krajině moravských a slezských Sudet, ohrožených aktuální kůrovcovou kalamitou, resp. následnou intenzivní lesnickou těžbou. V rámci výzkumu proběhne dokumentace krajiny zájmové oblasti, identifikace součástí archeologického dědictví, jako jsou např. hradiska, mohylníky, zaniklé středověké vsi, hrádky, historické komunikace, ale i pozůstatků historické agrární krajiny a montánních reliktů dotčených kalamitou, provedeny budou jejich inventarizace a pasportizace.

Součástí těchto prací budou i odběry vzorků pro přírodovědné analýzy a dataci a také drobné ověřovací terénní výzkumy. 2. Vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS), které budou obsahovat soubor informací a dat. Ta budou distribuována prostřednictvím informačních systémů NPÚ (SAS, Památkový katalog) vlastníkům a správcům lesů, případně jiným subjektů, jejichž činnost ohrožuje archeologické dědictví na předmětném území, tak aby byla možná v budoucnu jejich efektivní ochrana. 3. Výzkum a vývoj památkového postupu ochrany památek ohrožených těžební lesnickou činností, který bude rovněž adresován jak orgánům památkové péče tak předaný vlastníkům a správcům lesů, případně jiným subjektů, jejichž činnost ohrožuje památky na předmětném území. 4. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti prostřednictvím konference, workshopů a odborných publikací. 5. Prezentace výsledků projektu a edukace široké veřejnosti prostřednictvím tematické výstavy a navazujících aktivit.

Řešitel za NPÚ: Mgr. Jindřich Hlas

Na řešení se dále za NPÚ podíleli: Jan Grégr, Ing. Alena Halamíčková, Mgr. Marek Kiecoň,
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Mgr. Tomáš Nitra, Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Mgr. Richard Zatloukal, Ph.D.,
Mgr. Michal Zezula, Bc. Michaela Zezulová,

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

7

Specializovaná mapa s odborným obsahem:

Heuristická mapa paměti krajiny moravských a slezských Sudet (2020)

Recenzovaný odborný článek

Dřevěné části historického vodotěžního zařízení z Poštovní štoly u Zlatých Hor (2021)

Recenzovaný odborný článek

Listiny knížete Jana Korvína (1473-1504) a jeho úředníků uložené v českých archivech: Originály, opisy i výtahy a zmínky v písemnostech jiných vydavatelů (2021)

Konference:

Paměť krajiny v ohrožení (2021)

Recenzovaný odborný článek

Dřevěné části historického vodotěžního zařízení z Poštovní štoly u Zlatých Hor (2021)

Specializovaná mapa s odborným obsahem:

Heuristická mapa paměti krajiny moravských a slezských Sudet (2021)

Konference:

Paměť krajiny v ohrožení (2021)