NKP Klášter Zlatá Koruna – obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu

Stavební a restaurátorská obnova prostoru pro historické záchody v areálu kláštera Zlatá Koruna. Současně pak i zpřístupnění dosud veřejnosti uzavřených prostor.

 • Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP)
 • Prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • Specifický cíl: 4.1 „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“
 • Výzva ŘO IROP: 1. výzva MAS Blanský les – Netolicko, o. p. s.
 • Výzva nositele SCLLD: 7. výzva MAS Královská stezka
 • Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2021
 • Celkové zdroje na realizaci projektu: 738 301,00 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 738 301,00 Kč z toho 701 385,95 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 36 915,05 Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 0,00 Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 11/2019 ze dne 19. 11. 2019.

Zaměření projektu:

Prioritní oblastí, kterou projekt řeší, je stavební a restaurátorská obnova prostoru pro historické záchody v areálu kláštera Zlatá Koruna ve významné a dosud veřejnosti nepřístupné části Velkého konventu, dnes využívaných jako skladiště a v téměř havarijním stavu. Touto obnovou dojde k odstranění významných bezpečnostních i přístupových bariér v areálu kláštera a k uplatnění vhodnějších materiálů. Využití se předpokládá i v rámci prohlídek zaměřených na působení cisterciáckého řádu v rámci českých zemí – každodennost života mnichů v 18. století.

 

Informace o projektu budou prezentovány na webových stránkách žadatele ÚPS v Českých Budějovicích i na stránkách kláštera Zlatá Koruna.

Tiskovou zprávu o projektu obnovy naleznete zde.

Kontaktní osoba: