Reakce NPÚ na vyjádření MHMP, SŽ a DPP k památkové ochraně nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha

© R. Polášek

NPÚ se podivuje nad tím, že památková ochrana nové odbavovací haly (NOH) je pro MHMP, SŽ a DPP překvapením. Na společných jednáních s organizátory soutěže opakovaně upozorňoval na památkový potenciál NOH a na podání návrhu na prohlášení za kulturní památku. V rámci jednání byl NPÚ ujišťován, že význam NOH včetně uchování výtvarně pojednaných interiérů bude v zadávací dokumentaci ošetřen. V úvodu zadání soutěžního dialogu akce výslovně stojí: „Předpokládá se, že návrhy na úpravu nové odbavovací haly budou v souladu s principy citlivého přístupu k rekonstrukcím budov na území Pražské památkové rezervace.“ Na straně 20 zadávací dokumentace soutěžního dialogu se navíc výslovně uvádí, že „v březnu 2022 byl podán návrh na prohlášení NOH za kulturní památku“ a že „při návrhu dispozičních úprav bude dbáno na charakter a význam stavby nové odbavovací haly včetně původního výtvarného zpracování“. Pokud organizátor soutěže vtělil informaci o návrhu na prohlášení do soutěžních podmínek, musel si být vědom hodnoty stavby i toho, že NOH může být v budoucnu kulturní památkou.

NPÚ se důrazně ohrazuje i proti tvrzení, že by aktuálně potvrzená památková ochrana byla výsledkem ukvapeného nebo nestandardního, a už vůbec ne účelového jednání. Jde jen o časový souběh věcí.  Dokladem toho je fakt, že stavba byla předmětem výzkumného bádání dávno před zahájením příprav soutěžního dialogu, v letech 2016 až 2021, v rámci projektu Analýza hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století. V publikačních a výstavních výstupech projektu byla prezentována jako vynikající doklad architektury 70. let a jedním ze závěrů byl její návrh na památkovou ochranu. 

V tomto konkrétním případě Ministerstvo kultury NPÚ informovalo, že nezahájí řízení o prohlášení NOH za kulturní památku, neboť budova je již památkově chráněna. Ministerstvo kultury zastává stanovisko, že nová odbavovací hala je nedílnou součástí kulturní památky zapsané v roce 1976 do státního seznamu kulturních památek podle prvního památkového zákona z roku 1958, jelikož je funkčně a provozně propojena s hlavním nádražím.

Tento výklad NPÚ respektuje a proto také v tomto směru provedl úpravu v Památkovém katalogu (Ústředním seznamu kulturních památek). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že údaje uváděné v Památkovém katalogu představují informační databázi bez vazby na data katastru nemovitostí a nenahrazují závazné sdělení o památkové ochraně, které se vydává písemným sdělením s autorizovaným podpisem k datu dotazu. Ze sdělení Ministerstva kultury jednoznačně vyplývá, že NOH byla součástí kulturní památky i před současným výslovným zapsáním do databáze Památkového katalogu. Pokud by došlo ke zpochybnění tohoto závěru z důvodu, že NOH je v katastru nemovitostí vedena jako samostatná stavba bez čísla popisného, uplatní NPÚ znovu již zpracovaný a podaný návrh na prohlášení NOH za kulturní památku.

Národní památkový ústav si byl od počátku vědom mimořádných architektonických i památkových hodnot nové odbavovací haly a upozorňoval na ně jak v rámci svých výzkumných projektů, tak v průběhu soutěžního dialogu na tzv. „Nový Hlavák“. Je proto i nadále přesvědčen, že v případě NOH musí být jednoznačnou prioritou zachování této jedinečné stavby a její případné vhodné doplnění soudobým kvalitním řešením. V tomto směru je také připraven o celé situaci dále jednat.


Tisková zpráva