Staletá Praha 2/2011

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

124

catalog Tištěná verze

120 Kč

Rozebráno

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

SLOVO ÚVODEM

Michal Tryml: Jubileum Huberta Ječného

STUDIE
Hubert Ječný:Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
Umělecko-historický rozbor stojící románské stavby, její datování a zařazení do kontextu českého románského stavitelství

Tomasz Cymbalak, Michael Rykl, Matouš Semerád: Nejstarší pozůstatky měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů
Aktuální archeologický a stavebně historický pohled na dějiny a vývoj komplexu několika novoměstských domů, odkrytých rozsáhlým záchranným výzkumem u Spálené ulice v letech 2009–2010

MATERIÁLIE

Jan Havrda, Anna Prokopová, Zuzana Cílová, Šárka Jonášová: Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina
Nález skleněné nádoby, tzv. kutrolfu přispívá k poznání hmotné kultury pozdně středověké Prahy. V rámci restaurování byly provedeny i chemické analýzy předmětu

Veronika Staňková: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském
Nové informace o historické podobě jižního předpolí staroměstských hradeb od poloviny 12. do 17. Století se dotýkají i severní periferie středověkého židovského pohřebiště

Jan Havrda, Miroslav Kovář: Příspěvek k diskusi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě 
Předběžné vyhodnocení nálezových situací a především nálezů zlomků raně gotických žeber a fragmentu raně gotické okenní kružby umožňuje vyjádřit se k raně gotické architektuře této části Prahy

SDĚLENÍ
Zdeněk Dragoun, Jaroslav Podliska: Hledání svaté Anežky České
Shrnutí historie archeologického hledání ostatků sv. Anežky České v Praze s výsledky nového výzkumu v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském v roce 2010

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA
Průzkumy památek — výběr: Pragensia
                              — autorský rejstřík
                              — místní a tematický rejstřík 

RECENZE

Jan Havrda: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 2011

Kristýna Peroutková Matějková: Wratislavia Antiqua 13, Wroclaw 2011

Matouš Semerád: Typologie obnovy, Praha 2011

AKTUALITY
H. Čižinská, Z. Dragoun: Jubileum Ladislava Špačka

P. Halík:  Za Bohumilem Fantou
Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (4). Šítkovská vodárna a Vojtěšská čtvrť