Tematické průzkumy

výzkumný cíl DKRVO
 stav: probíhá

Tato výzkumná oblast je zaměřena na specifické skupiny výtvarných památek v konkrétních regionech České republiky, nahlížené v kontextu analogických památek na našem území. Památkový fond je natolik rozmanitý, že některé specifické skupiny památek nelze mnohdy jednoduše klasifikovat buď jako movité dílo, či nemovité. Mnohé typy těchto památek jsou rovněž součástí větších památkových celků a jako takové stojí někdy i u odborné veřejnosti na okraji zájmu, ačkoliv se výrazně podílejí na charakteru a výzdobě staveb, krajiny apod. Výzkum a poznávání specifických skupin památek zásadně podmiňuje způsoby péče o ně, tzn. zvláště restaurování a prezentaci děl. Výzkum je proto směřován k odborné dokumentaci a v rámci interdisciplinárních kolektivů ke kontextuální interpretaci, na jejímž základě mohou být v dlouhodobém hledisku nacházeny optimální přístupy k památkové obnově zkoumaných děl.

Dílčí cíl – výzkumy specifických movitých a nemovitých výtvarných památek (specifické výtvarné památky):

  • soupis mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů na území hlavního města Prahy (2019-2020), vedoucí dílčího cíle PhDr. Viktor Kovařík

Soupis mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů na území hlavního města Prahy je součástí širšího a dlouhodobého projektu. Od svého vzniku v roce 1996 je interdisciplinární projekt Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách zaměřen na mapování a dokumentaci tohoto typu výtvarných děl, na jejich historický i krajinářský význam a přírodovědné a technologické okolnosti jejich vzniku spolu s restaurováním. Cílem široce pojatého projektu je soupisová, průzkumová a dokumentační práce, na jejichž podkladě vzniká postupně k určitému konkrétnímu datu pokud možno kompletní soubor informací o tomto druhu kamenosochařských památek. Po dokončení soupisu těchto památek na území hlavního města Prahy bude odborné veřejnosti i širšímu okruhu zájemců o historii k dispozici souhrn všech mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů i pilířů na celém území Čech.

Výsledky projektu byly a jsou pravidelně publikovány formou dílčích odborných článků v recenzovaných periodikách i v obsáhlých monografiích zpracovaných dle jednotlivých krajů. Prioritním cílem totiž vždy bylo a bude to, aby se informace shromážděné během prací na projektu co nejdříve i v co největším rozsahu publikovaly a našly si tak cestu ke svým čtenářům a mohly sloužit i v památkové praxi. Za uplynulou dobu trvání projektu bylo proto vydáno (vedle množství odborných článků v recenzovaných periodikách) již celkem osmnáct samostatných studií zabývajících se světeckými sloupy a pilíři v Čechách.

  • barokní exteriérová skulptura na území Plzeňského kraje (2020-2023), vedoucí dílčího cíle PhDr. Viktor Kovařík

Barokní exteriérová skulptura na území Plzeňského kraje je opět dlouhodobým a interdisciplinárním projektem vznikajícím za účasti mnoha odborníků různých profesí. Výsledkem cíle bude shrnutí dostupných informací o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na území Plzeňského kraje (zatím jsou plánovány okresy Plzeň-sever, Rokycany a Plzeň-město) z období 17. a 18. století. U každé barokní sochařské památky bude pořízena aktuální fotodokumentace, budou vyhledány základní uměleckohistorické a historické údaje, starší fotodokumentace a obrazové prameny, prostudovány archivní prameny, provedena analýza materiálu sochařských děl, zejména ve vztahu k jejich poškození a dochovaným povrchovým úpravám. V případě havarijního stavu památky bude zpracován odpovídající restaurátorský průzkum a záměr, umožňující její odbornou obnovu. Složení týmu je pestré, mezi členy patří historici umění, památkáři, technologové, archiváři, restaurátoři, fotografové a další.

Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  PhDr. Viktor Kovařík
Hlavní garant:        Mgr. Petr Skalický
Hlavní příjemce:      NPÚ, GŘ
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení úkolu:   2019–2023

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Viktor Kovařík

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 940, 724 663 816
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100