Ukázka obnovených památek

na území Plzeňského kraje

(Aktualizováno 18. ledna 2022)

2021

okres Domažlice

Horšovský Týn, socha sv. Donáta z Münstereifelu – komplexní a velmi náročný restaurátorský zásah u těžce poškozené sochy, spojený s doplněním chybějícího atributu, provedla BcA. Pavla Žiaková. Dílo významného pražského barokního sochaře Jana Antonína Quitainera pochází z roku 1741.

 

Hostouň, socha sv. Jana Nepomuckého – restaurátorský zásah u hodnotné barokní sochy z roku 1722 provedla spolu s doplněním chybějících kovových atributů BcA. Pavla Žiaková.

 

Klenčí pod Čerchovem, tzv. Lamingerova boží muka – komplexní restaurátorský zásah, spojený s rozebráním díla, jeho opětovným sestavením a zhotovením čtveřice nových, na plechu malovaných obrázků se sakrální tematikou pro kaplici, provedl ak. mal. Jaroslav Šindelář.

okres Klatovy

Dešenice, socha sv. Jana Nepomuckého – celkový restaurátorský zásah u pozdně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1774, spojený s jejím novým osazením, provedl ak. mal. Jaroslav Šindelář.

okres Plzeň-jih

Nepomuk, socha Madony Zelenohorské – restaurátorský zásah, spojený se zcela novým zhotovením chybějících atributů včetně žezla a sekerky, provedla u této velmi zajímavé památky BcA. Pavla Žiaková. Původně se jednalo o sloup se sochou Madony Zelenohorské, pocházející již z roku 1688.

 

Vrčeň, socha sv. Jana Nepomuckého – restaurátorský zásah a vhodné doplnění atributů u kvalitní barokní sochy z druhé čtvrtiny 18. století (od dosud neznámého autora) provedla BcA. Pavla Žiaková.

 

Žinkovy, pilíř se sousoším Panny Marie Immaculaty – další etapu náročného restaurátorského zásahu u této významné barokní památky od sochaře Lazara Widemanna provedl jako v předchozích etapách ak. mal. Jaroslav Šindelář. V roce 2021 se práce soustředily na zhotovení a osazení kamenosochařské kopie znaku hrabat Vrtbů.

okres Plzeň-město

Plzeň-Doudlevce, boží muka – revizní restaurátorský zásah u hodnotných božích muk, spojený s výměnou dožilého výdusku dříku za kamenosochařskou kopii, provedl restaurátor Karel Granát. Dílo původně pochází z roku 1676.

 

Plzeň-Východní Předměstí, pětice náhrobků z Mikulášského hřbitova – revizní restaurátorský zásah u pěti náhrobků z areálu Mikulášského hřbitova v Plzni (náhrobky rodiny Seidlerovy, rodiny Vopršálkovy, P. Františka Pillera, P. Josefa Vojtěcha Sedláčka a Josefa Františka Smetany) provedl BcA. Petr Círl.

 

Plzeň, náměstí Republiky, morový sloup se sochou Madony Plzeňské – dokončení náročného dvouletého zásahu u této mimořádně významné památky sochařského umění baroka v Plzeňském kraji, spojený s rozsáhlými doplňky četných kovových zlacených atributů, provedli restaurátoři ak. soch. Jan Vích a Karel Granát.

 

Plzeň Křimice, socha sv. Jana z ohradní zdi kostela Narození Panny Marie „Na Horničce“ – náročný restaurátorský zásah a záchranu těžce poškozené sochy sv. Jana, která byla dlouhodobě deponována, provedl BcA. Petr Círl. Po dokončení restaurování další ze soch, sv. Petra, ke kterému dojde v následující etapě, bude konečně možné osadit sochařskou výzdobu zpět na ohradní zeď kolem kostela.

okres Plzeň-sever

Hracholusky, socha sv. Jana Nepomuckého – komplexní restaurátorský zásah u vysoce kvalitní a ikonograficky velmi zajímavé barokní sochy sv. Jana Nepomuckého s dochovanými četnými zbytky starších povrchových úprav provedl s velmi dobrým výsledkem BcA. Petr Círl. Dílo pochází ze zatopené obce Dolany nade Mží.

 

Město Touškov, socha sv. Jana Nepomuckého – náročný restaurátorský zásah u pozdně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1765 s dochovanými rozsáhlými zbytky starších povrchových úprav, spojený též s přesunem na nové místo, provedl ak. mal. Jaroslav Šindelář.

 

Tis u Blatna, socha sv. Jana Nepomuckého – komplexní restaurátorský zásah u sochy sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1825 provedla z iniciativy zdejšího obecního úřadu MgA. Helena Jahodová.

 

Tis u Blatna, pamětní kříž – komplexní restaurátorský zásah u pamětního kříže z roku 1890, spojený s rehabilitací litinových prvků, provedli restaurátoři MgA. Helena Jahodová a Jindřich Kovařík.

okres Rokycany

Podmokly, socha sv. Jana Nepomuckého – náročný restaurátorský zásah u vysoce hodnotné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století, spojený se zhotovením nových kovových atributů, provedla MgA. Helena Jahodová.

 

Rokycany, reliéf Madony Assumpty v průčelí tzv. Dumetovského domu čp. 88 na Masarykově náměstí – restaurátorský zásah na velmi zajímavém reliéfu s motivem Madony Assumpty provedla MgA. Helena Jahodová.

okres Tachov

Lesná, socha sv. Jana Nepomuckého – komplexní a náročný restaurátorský zásah u pohnutým osudem postižené, památkově hodnotné pozdně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1752 provedla včetně přesunu díla na nové místo MgA. Helena Jahodová.

Řebří, židovský hřbitov – restaurování posledních několika desítek náhrobků z areálu židovského hřbitova v majetku obce Svojšín provedl, stejně jako v předchozích etapách, restaurátor Milan Šturm.

 

Stříbro, podnož kazatelny v kostele Narození Panny Marie – restaurátorský zásah u ikonograficky velmi zajímavé, torzálně dochované kamenné podnože kazatelny v interiéru kostela Narození Panny Marie provedl BcA. Petr Círl.

 

Stříbro, portály kostela Narození Panny Marie – restaurátorský zásah u hlavního a bočního portálu kostela Narození Panny Marie, spojený v případě hlavního portálu s částečnou rekonstrukcí horní nápisové desky, provedl BcA. Petr Círl.

 

Tuněchody, boží muka – náročný a do značné míry památku zcela rehabilitující restaurátorský zásah u barokních božích muk z roku 1732, spojený i s doplněním ztracené sochařské výzdoby vrcholové kaplice, provedl s velmi dobrým výsledkem BcA. Petr Círl. Z této památky byl v terénu patrný pouze podstavec, ostatní části byly považovány za ztracené.

2020

okres Domažlice

Domažlice, kostel Narození Panny Marie  – dokončeno restaurování nástropních maleb mariánského cyklu od Františka Julia Luxe, pocházejících z padesátých let 18. století. Původní výjev byl překryt silnými vrstvami přemaleb, které byly odstraněny. Akce byla financovaná z Programu záchrany architektonického dědictví.
 
 

Mnichov, socha sv. Jana Nepomuckého  – komplexní obnova barokní sochy od sochaře Karla Legáta. Kvalitní restaurátorský zásah včetně transferu provedla BcA. Pavla Žiaková.
 

Ždánov, zámek – restaurátorský zásah u hlavního portálu zámku, spojený s rehabilitací staršího barevného pojednání augustiniánského znaku, provedl ak. mal. Jaroslav Šindelář
 
 

Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla – restaurování a znovuosazení dvojice raně barokních soch z průčelí kostela na původní místo po dlouhých letech. Provedli ak. soch. Kateřina Amortová a ak. soch. Jarmil Plachý.

 

okres Klatovy

Horažďovice, zámek  – restaurování nástropní malby s milostným námětem Merkur a Hersé z doby kolem roku 1700, nalezené při obnově interiéru zámecké věže. Věž byla zpřístupněna v rámci návštěvnického provozu muzea.


Horažďovice, Mírové náměstí, dům čp. 19 – byla provedena rehabilitace hlavního průčelí domu, poškozeného pozdějšími úpravami

 


Klatovy, nám. Míru, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce – v roce 2020 byla po třech letech ukončena celková obnova kostela z dotačního titulu IROP (Integrovaný regionální operační program). Zahrnovala obnovu vnějšího obvodového pláště včetně veškeré výzdoby, výplní a schodiště. V interiéru proběhlo restaurování nástropních maleb a štukatérské výzdoby, restaurování varhan, veškerých truhlářských prvků a hlavního a bočního oltáře; rovněž se uskutečnila obnova podlah.

 


Klatovy, sloup se sochou sv. Vojtěcha – restaurování barokní sochařské památky stojící nedaleko města provedl s velmi dobrým výsledkem BcA. Petr Círl

 


Klenová,  bývalý hospodářský dvůr čp. 3 – z dotačního titulu IROP (Integrovaný regionální operační program) byla pod názvem Centrum pro podporu výtvarné kultury zahájena celková obnova areálu bývalého dvora, který je součástí Hradu a zámku Klenová. Rekonstrukcí dvou propojených budov vznikne prostor k umístění sbírkových předmětů a k vybudování technického zázemí. Tyto práce si vyžádají téměř 72 milionů korun. V první etapě bylo provedeno vyklizení a vyčištění stavby, statické zabezpečení nosných konstrukcí a posílení základů.

 


Klenová, socha sv. Jana Nepomuckého – kompletní restaurátorský zásah provedl ak. mal. Jaroslav Šindelář


Miřenice, areál hájovny čp. 32 – po několikaleté celkové obnově areálu byly dokončeny stavební práce na opravě krovu, výměně krytiny, opravě fasád a obnově okenních a dveřních výplní. Obnovena byla také odhalená nástropní malba v jedné z interiérových místností hájovny, kde došlo rovněž k restaurování kachlových kamen. Akci finančně podpořily v průběhu let Krajský úřad Plzeňského kraje a Ministerstvo kultury dotacemi v rámci příspěvku ORP (obce s rozšířenou působností).

 


Slatina, obec Chudenice, areál Liteňského vodního mlýna čp. 13  – po několikaleté obnově celého areálu byly v loňském roce ukončeny práce na opravě krovu, statickém zajištění objektu a výměně střešní krytiny stodoly. Před tím byly již realizovány opravy krovů a střešních plášťů na obytné budově s mlýnicí a pile, které finančně podpořilo Ministerstvo kultury prostřednictvím dotačního titulu Havarijní program. U objektu pily došlo v loňském roce k obnově transferovaného technického zařízení. Akci finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje.

 


Týnec, zámek čp. 1 – pokračovala příprava celkové obnovy areálu zámku v rámci dotačního titulu IROP (Integrovaný regionální operační program). V roce 2020 bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele (po předchozím pozastavení prací započatých v roce 2019 – přípravné a vyklízecí práce).

 


Týnec, starý zámek Rochcův nebo tzv. úřednický dům čp. 2 – pokračovala celková obnova objektu
 
 

okres Plzeň-jih

Chotěšov, klášterní konvent – v průběhu roku byla dokončena obnova jihozápadního křídla konventu, kterou se podařilo rehabilitovat barokní podobu stavby. Plošným restaurátorským zásahem prošly nástěnné malby kapitulní síně. Bylo vybudováno zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. Souběžně se rehabilitoval parkový prostor mezi konventem a zahradním pavilonem. V roce 2020 pokračovaly také práce na opravě budovy Správního úřadu a zahájena byla oprava ohradní zdi spodní klášterní zahrady. Konvent se stane sídlem regionálního muzea a expozice barokního sochařství.


Kasejovice, Kratochvílova cihelna – u technické památky proběhla sanace komínu kruhové pece, podpořená z Havarijního programu Ministerstva kultury. Po provedení celkové obnovy tělesa bylo na jeho vrchol prostřednictvím přidané konstrukce navráceno i čapí hnízdo. Obnova kruhové pece bude pokračovat i v roce 2021 opravou krovu a střechy.

 

 


Klášter, boží muka – kompletní restaurátorský zásah u božích muk provedla BcA. Pavla Žiaková


Ptenín, zámek – v průběhu roku 2020 proběhla obnova jižní fasády jižního křídla. Šlo o navazující etapu již provedené obnovy severní fasády severního křídla zámku. Práce uskutečněné v roce 2020 spočívaly mimo jiné i v realizaci malovaných slunečních hodin, jejichž historickou existenci na daném místě potvrdila nálezová situace v rámci provedených restaurátorských průzkumů fasády, archivní fotodokumentace a informace pamětníků.

 


Žinkovy, pilíř se sousoším Panny Marie Immaculaty – další etapu náročného restaurátorského zásahu u této významné barokní památky od sochaře Lazara Widemanna provedl ak. mal. Jaroslav Šindelář

 

okres Plzeň-město

Bolevec, selský dvůr čp. 1 U Matoušů – v roce 2020 proběhla celková oprava obytného stavení usedlosti. Významným krokem bylo osazení původní střešní krytiny z došků. Opraveny byly veškeré výplně stavebních otvorů, interiérové i exteriérové omítky a přistoupilo se k rekonstrukci výmalby malé komory v zadní části domu. Rehabilitace se dočkala také zahrada za sýpkou nebo plocha samotného dvora. Celková obnova usedlosti byla zahájena v srpnu 2019.  V květnu roku 2021 se plánuje slavnostní otevření objektu.

 


Plzeň, sady Pětatřicátníků čp. 35, Velká synagoga s rabínským domem – v roce 2020 pokračovaly práce na obnově synagogy a rabínského domu v rámci projektu IROP (Integrovaný regionální operační program). V interiérech synagogy byla restaurována větší část silně poškozené výmalby, v současné době jsou dokončovány práce na východním závěru se svatostánkem a pracuje se na obnově mobiliáře. U rabínského domu je dokončena většina stavebních prací (včetně vybudování nové mikve) a nyní probíhají práce na dokončování interiérů, kde se instaluje expozice o židovské lázni.

 


Plzeň, Klatovská 110 (Hruškova čp. 721), dům s bytem Oskara Semlera – v roce 2020 pokračovaly práce na projektu IROP Obnova Semlerovy rezidence (vybudované dle návrhu A. Loose a H. Kulky), spočívající v restaurování na místě i v ateliérech restaurátorů a ve stavebních úpravách domu i příslušející garáže. V současné době se většina restaurátorských prací blíží k závěru. V objektu vznikne Badatelské centrum pro architekturu Plzeňského kraje a stálá expozice k plzeňským realizacím A. Loose.

 


Plzeň, nám. Republiky, katedrála sv. Bartoloměje – v průběhu roku 2020 se v rámci projektu IROP (Integrovaný regionální operační program) nazvaného Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni realizovala řada dílčích akcí. Byly stabilizovány statické poruchy kleneb, pokračovaly práce na obnově vnitřních povrchů včetně restaurování nástropních maleb a kamenného zdiva. Souběžně také probíhaly restaurátorské práce na obnově mobiliáře.

 


Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie – v roce 2020 byly zahájeny práce na sanaci a odvlhčení kostela. Při odstranění souvrství podlah v presbytáři byl archeologickým průzkumem objeven náhrobek z přemyslovského období. Také byla znovuotevřena krypta v presbytáři kostela a prověřen její technický stav. Práce budou pokračovat i v následujícím roce a očekává se, že během nich budou zjištěny další cenné poznatky o této původem románské stavbě.

 


Plzeň, náměstí Republiky, morový sloup s plzeňskou Madonou – dlouho očekávaný a náročný restaurátorský zásah, respektive jeho první etapu, provedl u sloupu se sochou Madony Plzeňské ak. soch. Jan Vích
 

okres Plzeň-sever

Kralovice, náhrobek Jana z Hvězdy – restaurátorský zásah u náhrobku významného vlastivědného spisovatele a kněze Jana Jindřicha Marka (Jana z Hvězdy), spojený s obnovou nápisové desky, provedla MgA. Helena Jahodová.


Úlice, kostel sv. Vavřince  – v lodi vesnického kostelíka byla odkryta intaktně dochovaná pozdně renesanční interiérová výmalba vytvořená v době krátce po roce 1600

 

okres Rokycany

Dobřív, NKP hamr Hořejší lub – v roce 2020 byla celkově dokončena v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program) obnova hamru včetně jeho technického vybavení. Expozice byla doplněna o funkční dmychadlo, čtvrté vodní kolo, restaurované dmychadlo a menší zařízení jako nůžky, vrtačka apod. V zadní části hamru vzniká expozice související s historií hamernictví na Podbrdsku. Památka je přístupná veřejnosti.

 


Podmokly, sousoší Kalvárie – v průběhu dvouletého restaurování MgA. Helenou Jahodovou došlo ke zpevnění kamene a podle analogií se přistoupilo k doplnění chybějící a poškozené modelace a rekonstrukci chybějících svatozáří a lampy na věčné světlo. Obnovou prošly též stupně pod podstavcem, narušené kořeny okolní vegetace. Jedná se o uměleckohistoricky i památkově nadprůměrně kvalitní a monumentální dílo, které je navíc mimořádně citlivě zakomponováno do krajiny.

 

okres Tachov

 

Bor, zámek – restaurování renesančních sgrafit na severním průčelí fasády severního křídla zámku


Černošín, socha sv. Floriána – kompletní restaurátorský zásah u barokní sochy v centru obce provedl BcA. Petr Círl


Halže, kostel sv. Jana a Pavla – oprava střechy a barokního krovu na lodi kostela
 

Janov, pamětní kříž – obnova pamětního kříže od významného regionálního kamenosochaře Georga Böhma. Komplexní restaurátorský zásah byl proveden v ateliéru MgA. Helenou Jahodovou a rehabilitoval podobu kříže z roku 1843.

 


Klíčov, sousoší Svaté Rodiny – kompletní restaurátorský zásah u sousoší svaté Rodiny z dílny kamenosochaře Georga Böhma provedla a podobu hlav Panny Marie a sv. Josefa navrátila MgA. Helena Jahodová

 


Olešná, kaple sv. Anny – přistoupilo se k obnově střešního pláště kaple, který se nacházel v havarijním stavu. Západní polovina střechy byla nahrazena replikou původní krovové konstrukce. Kaple je vedena v seznamu ohrožených památek.

 


Planá, zámek čp. 248 – dokončení obnovy požárem zničeného střešního pláště tzv. Nového zámku

 


Řebří, židovský hřbitov – restaurování dalších náhrobků židovského hřbitova v majetku obce Svojšín provedl restaurátor Milan Šturm
 
 

Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava fasády jižního průčelí lodi kostela včetně restaurování kamenných ostění oken
 

Tisová, smírčí kříž – konzervační restaurátorský zásah spojený s transferem památky provedla ak. soch. Martina Niubó Klouzová