Záchrana, obnova a zprovoznění parostrojního pivovaru v Lobči

Parostrojní pivovar v Lobči je velmi hodnotná industriální stavba s dlouhou a složitou historií, které však ještě nedávno hrozil zánik. Díky skupině mladých architektů byl původně renesanční pivovar obnoven jako památkově hodnotná stavba a byl mu vrácen i původní účel, neboť se v něm znovu začalo vařit pivo.

Ve vrchnostenském pivovaru ze 16. století se zachoval původní způsob výroby piva až do devadesátých let 19. století, kdy ho tehdejší vlastník přestavěl na pivovar parostrojní. Vrcholným obdobím rozkvětu byla léta 1905–1921, poté výroba postupně stagnovala a v roce 1941 byla zastavena. Po znárodnění sloužil pivovar jako sklad a stav budov se rychle zhoršoval; nový vlastník pak zchátralý areál v 90. letech zcela ponechal devastaci. 

V roce 2007 jej koupilo společenství architektů, kteří obratem zajistili nejohroženějších části areálu, zadali vypracování kvalitního stavebně historického průzkumu, jenž odhalil vysokou historickou a památkovou hodnotu budovy, a zažádali o prohlášení pivovaru za kulturní památku. O dva roky později zahájili práce na obnově a během následujících pěti let se jim podařilo opravit krovy a střechy, obnovit chybějící vnitřní konstrukce sýpek včetně stropů, rekonstruovat bývalou varnu a další části areálu do té míry, že mohly částečně opět začít sloužit původnímu účelu. Hlavní budova se sladovnou slouží jako pivovarské muzeum, objekt je zpřístupněn veřejnosti pravidelně se tu konají různé happeningy a kulturní akce.

Vlastníkům objektu, reprezentovaným manžely Prouzovými, patří uznání za nevšední a vzácně citlivý přístup k této industriální památce, který ve spolupráci se složkami památkové péče prokázali v přípravné fázi obnovy, v jejím průběhu a následně i při hledání vhodného využití a možností prezentace památky veřejnosti.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Kořenov, výtopna železniční stanice, Vánoce 2016 | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která...

Zvláštní ocenění
Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem, neboť jejich poloha a stavební uspořádání často neumožňují další využití. Vodárna ve stanici...

Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

Dřevěný most přes řeku Jizeru je unikátní a autenticky dochovanou technickou památkou. Přesto se nacházel ve vážném stavu a jeho záchrana se dlouho jevila jako nemožná....