Záchrana kaple sv. Floriána v Lutíně

Volně stojící malá kaple sv. Floriána, původně zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, je součástí bývalého vojenského areálu na jižním okraji obce Lutín, jejího nynějšího vlastníka.

Drobnou, typologicky ojedinělou, sakrální stavbu čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem nechal v roce 1810 postavit velitel vojenského Olšanského depotu nadporučík Achbauer. Po padesáti letech, v souvislosti s novostavbou obytné budovy pro důstojníky – za velitele depa rytmistra Gräszmanna, došlo k opravě kaple včetně druhého svěcení a změně jejího patrocinia. V průčelí trojúhelníkového štítu se nachází vchod opatřený segmentovým záklenkem uzavřeným mříží. Nad kaplí je polygonální zvonicová věž s dvanácti nikami po obvodu ukončená lucernou a cibulovou bání, k osazení makovice a křížku zatím nedošlo. Z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby stavby, která několikrát změnila majitele, se kaple před lety ocitla na seznamu ohrožených památek a bezprostředně jí hrozil zánik.

Nejzásadnějším problémem byla úplná absence střechy nad kaplí a provizorní překrytí horní plochy asfaltovými pásy zatíženými cihlami. Postupně docházelo k odstranění větší části původních omítek z exteriéru až na cihelné zdivo s vydrolenou maltou, dochovaly se pouze špatně čitelné fragmenty plastických článků a zbytky původní barevnosti na plochách zachovalých omítek v nikách polygonální zděné věžičky. Zub času vážně poškodil dřevěnou lucernu, chyběla většina žaluzií. Oltář, zvon ani litinová mříž se nedochovaly. V roce 2019 se přistoupilo ke kompletní obnově kaple. Provedením dodatečné izolace základového zdiva z vnější strany minerální stěrkou začala záchrana památky. Následovalo odstranění nepůvodní a degradované omítky včetně nátěrů z fasád. Historické jádrové vápenné omítky zůstaly zachovány v maximální možné míře a v místech, kde chyběly, byly doplněny novou jádrovou vápennou omítkou a vápenným štukem. Rekonstrukce plastického členění fasády jako je profilace oběžné korunní římsy, trojúhelníkového štítu nad vstupem a tvarosloví polygonální zděné věžičky probíhala dle dochovaných fragmentů a fotodokumentace. Obdobně jako u fasády kapličky následovalo obnovení zděné části věžičky s lucernou včetně doplnění profilované korunní římsy. Po sejmutí a opravě horní dřevěné části věžičky došlo k přidání chybějících žaluzií s barevným nátěrem. Všechny omítané partie fasády jsou nyní světle okrové, pouze šambrána kolem vstupu do kaple je bílá. Po restaurování kovového rámu nadsvětlíku nad dveřním otvorem byla ještě vyrobena, dle dochované fotografie, nová kovová jednokřídlá mříž s letopočtem 1810. Očištění cihelné podlahy interiéru, vydláždění okolí kaple z nepravidelných kamenných desek vyspádovaných směrem od objektu a znovu vyzdění opěrné stěny z nepravidelného lomového kamene na severovýchodě patřilo k posledním stavebním zásahům.

Práce na obnově kaple prováděla v loňském roce firma Kulturní obnova památek s. r. o. Osazení makovice s pamětními listinami i kovového kříže je naplánováno na letošní rok a tím bude dokončena celková rekonstrukce kaple. Původní květnové slavnostní zavěšení nového zvonu, protože původní se nedochoval, se z důvodu pandemie neuskutečnilo, nový termín slavnosti byl určen na pondělí 28. září. Práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a byly v roce 2019 spolufinancovány částkou 236 tisíc korun z Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Dobroslava Neckařová

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 146, 725 718 058
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc