Zámek Nové Zámky

Rekonstrukce klasicistního samostatně stojícího objektu obdélného půdorysu s vybíhajícími křídly s rozsáhlým parkem ve volné přírodě.

Liechtensteinský zámek vznikl přestavbou starší stavby v letech 1805 - 6 dle projektu Josefa Hardtmutha. Od roku 2013 probíhala rekonstrukce exteriéru objektu, která se týkala všech fasád, jednalo se o výměnu oken a dveří, obnovu omítek, restaurování kamenných a kovových prvků. Na celém objektu byla osazena nová dřevěná kastlová okna (stávající okna byla novodobá z 2. poloviny 20. století). Proběhlo také restaurování kamenné části soklu a balkonu. Realizované práce jsou v dobré kvalitě, díky vstřícnosti a dobré spolupráci investora, projektanta, stavební firmy a restaurátorů se podařilo zachránit několik původních historických oken, byla repasována vnitřní okenní křídla v 1. a 2. NP objektu, pocházející z počátku a z 2. poloviny 19. století. Před zahájením prací zpracoval NPÚ, ÚOP v Olomouci stavebněhistorický průzkum objektu včetně podpovrchového průzkumu barevnosti fasád a na základě jeho výsledků bylo navrženo nové barevné řešení fasád, které se lišilo od stávajícího stavu. Podpovrchový průzkum nalezl na několika místech pod stávajícími omítkami zbytky původního nátěru - narůžovělý okr pigmentovaný železitými hlinkami. Tímto odstínem byly nově natřeny všechny omítnuté plochy fasády i povrchy kamenných prvků na fasádě kromě obkladu soklu. Pískovcové desky v soklové části byly doplněny hrubou omítkou do úrovně původně předpokládané výšky soklu, výsledná úprava včetně doplnění omítkou byla realizována v přírodní barevnosti – lazurní nátěr v barvě pískovce, včetně obou erbů na tympanonech. V roce 2014 proběhla revitalizace zámeckého parku, v nejbližší době se předpokládá dokončení zbývajících úprav zelených ploch a komunikací v těsné sousedství zámku.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...