ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

V movitém kulturním dědictví se odráží život a dílo nejen malířů, sochařů a architektů, ale také různých osobností – objednavatelů a mecenášů – z řad šlechticů a církevních hodnostářů.

Barokní malířství 18. století ve východních Čechách: umělec a objednavatel, periferie a centrum

Řešitel úkolu: Mgr. Petr Arijčuk

Východní Čechy představovaly nejen v 18. století přirozenou křižovatku, kde se vedle domácích, v místě usazených a pracujících malířů a sochařů uplatňovali v řadě případů také mnozí umělci z jiných koutů českých zemí, nad to prostřednictvím některých objednavatelů do kraje přicházely vždy ceněné importy zahraniční provenience. V souladu s podtitulem uvedeným v názvu úkolu bude pozornost cíleně věnována poznávání malířské produkce, přicházející do východních Čech – jako pomyslné periferie – z hlavních uměleckých center českých zemí, tedy z Prahy, Brna a Olomouce, a také z Vídně, hlavního uměleckého centra Podunají.

Pět století sběratelství na zámku v Opočně

Řešitel úkolu: Mgr. Matouš Jirák

Výzkum komparuje dochovaný sbírkový fond s archivními prameny. Zaměřuje se na dvě specifické oblasti sběratelství – malířství (a činnost prvního katalogizátora a správce obrazárny Františka Horčičku) a militária (a činnost prvního správce a katalogizátora Julia Ernsta Scheurera). Třetím okruhem zájmu je osobnost cestovatele, sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda a jeho sbírky knižní a etnologické.

Výzkum a dokumentace zvonařských památek

Hlavní řešitel úkolu: Mgr. Petr Vácha
Řešitel úkolu za NPÚ, ÚOP v Josefově: PhDr. Viktor Blažek

Zvonařské památky představují významný doklad historického a duchovního vývoje. Vždy patřily mezi předměty (nástroje), které sloužily ke svolávání věřících k modlitbě nebo jiné signální funkci. Speciální interaktivní mapa postihne zvonová stanoviště včetně přítomnosti či absence zvonů.

Terénní průzkum je v roce 2016 zaměřen na aktuální fotodokumentaci, popis a hodnocení dochovaných zvonů a zvonových stanovišť v okrese Trutnov.