Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Památková rada je poradním orgánem ředitele pro posuzování složitých odborných otázek památkové péče a praxe Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Památková rada se vyjadřuje ke zvlášť významným nebo složitým akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým a stavebním zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

 • Ing. Blanka Adámková (NPÚ, ÚOP v Josefově; předsedkyně)
 • Ing. Matěj Kubina (NPÚ, ÚOP v Josefově; tajemník)
 • Ing. arch. Jan Čiháček (autorizovaný architekt, Pardubice)
 • Mgr. Miloš Krčmář (NPÚ, ÚOP v Liberci)
 • Ing. arch. Jiří Krejčík (ARN studio, s.r.o., Hradec Králové)
 • Ing. arch. Alena Krusová, CSc. (NPÚ, Generální ředitelství)
 • PhDr. BcA. Martin Pácal (NPÚ, Generální ředitelství)
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Praze)
 • Ing. Petr Rohlíček (INRECO, s.r.o., Hradec Králové)
 • Ing. arch. Blanka Tomková (autorizovaná architektka, Trutnov)
 • MgA. Radek František Václavík (Stavebně-historický průzkum, Pardubice)

Regionální komise pro ústřední seznam kulturních památek

Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku projednává všechny nově připravované i revidované starší návrhy na prohlášení nebo zrušení památkové ochrany.

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitele ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v Královéhradeckém kraji. Koordinuje veškerá opatření k ochraně, záchraně a dokumentaci archeologických památek a archeologických výzkumů na území kraje. Dohlíží také na metodiku archeologických výzkumů na památkách a v památkově chráněných územích.

 • PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor)
 • Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
 • PhDr. Zuzana Bláhová, PhD. (Katedra archeologie FF Univerzity Hradec Králové a Ústav pro archeologii FF UK Praha),
 • Mgr. Jana Kalferstová (NPÚ, ÚOP v Josefově; tajemnice)
 • PhDr. Miroslav Novák, PhD. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

Interní komise

Interní komise je vnitřním poradním orgánem ředitele pro posuzování záměrů složitých nebo problematických obnov kulturních památek, zásadních stavebních nebo urbanistických zásahů a novostaveb v památkově chráněných územích na území Královéhradeckého kraje.