ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dotační programy Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj vypisuje každoročně nové dotační programy.

restaurování kulturních památek Královéhradeckého kraje

Program je určen na restaurování movitých i nemovitých kulturních památek a všech souvisejících prací až do výše 80 % výdajů.

Povinnou přílohou tohoto dotačního programu je zhodnocení plánované akce Národním památkovým ústavem. Hodnocení je možné vyžádat na našem pracovišti elektronicky na adrese sekretariat.josefov@npu.cz. V žádosti uveďte název právnické osoby, sídlo/jméno a příjmení žadatele o dotaci, adresu bydliště; název kulturní památky a rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR; umístění kulturní památky (obec/jiné); název a cíl projektu; účel, na který chce žadatel požadovanou dotaci použít; kopii příslušného závazného stanoviska k provedení prací.

obnova historických varhan

Program je určen na dokončení obnovy historických varhan až do výše 50 % výdajů.

Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je odborný posudek stavu varhan a jejich historické a umělecké hodnoty organologem.

obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Dotace je určena na práce spojené se zachováním nebo obnovou kulturních památek a staveb v památkových rezervacích nebo zónách, zejména na obnovu střech, statické zajištění objektů, obnovu výplní otvorů, obnovu fasád a odvodnění objektů až do výše 50 % výdajů.

Královéhradecký kraj vypisuje i další dotační programy na podporu kultury a památkové péče.