Dotační programy Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj vypisuje každoročně nové dotační programy.

Restaurování kulturních památek Královéhradeckého kraje

Program je určen na restaurování movitých i nemovitých kulturních památek a všech souvisejících prací až do výše 80 % výdajů.

Povinnou přílohou tohoto dotačního programu je zhodnocení plánované akce Národním památkovým ústavem. Hodnocení je možné vyžádat na našem pracovišti elektronicky na adrese sekretariat.josefov@npu.cz. V žádosti uveďte název právnické osoby, sídlo/jméno a příjmení žadatele o dotaci, adresu bydliště; název kulturní památky a rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR; umístění kulturní památky (obec/jiné); název a cíl projektu; účel, na který chce žadatel požadovanou dotaci použít; kopii příslušného závazného stanoviska k provedení prací.

Obnova historických varhan

Program je určen na dokončení obnovy historických varhan až do výše 50 % výdajů.

Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je odborný posudek stavu varhan a jejich historické a umělecké hodnoty organologem.

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Dotace je určena na práce spojené se zachováním nebo obnovou kulturních památek a staveb v památkových rezervacích nebo zónách, zejména na obnovu střech, statické zajištění objektů, obnovu výplní otvorů, obnovu fasád a odvodnění objektů až do výše 50 % výdajů.

Královéhradecký kraj vypisuje i další dotační programy na podporu kultury a památkové péče.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Blanka Adámková

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 532, 602 879 036
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
V roce 1983 absolvovala studijní obor pozemní stavby se specializací na kovové konstrukce stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia pracovala jako projektant v Cukrovarnickém průmyslu Praha, později na Povodí Labe, opět jako projektant. Po skončení mateřské dovolené v roce 1993 nastoupila do tehdejšího Památkového ústavu v Pardubicích, nejprve jako památkářka pro okres Hradec Králové, později, od roku 1995, jako vedoucí oddělení nemovitých památek. Tuto pozici zastávala až do reorganizace Národního památkového ústavu k 1. lednu 2008, kdy vzniklo samostatné pracoviště pro Královéhradecký kraj se sídlem v Jaroměři-Josefově. Zde od počátku zastává pozici vedoucí odboru péče o památkový fond a zároveň je garantkou památkové péče pro městskou památkovou rezervaci a zónu Hradec Králové. Působí též jako zástupce ředitele. Během svého dlouhodobého působení v Národním památkovém ústavu absolvovala nespočet odborných akcí, seminářů, kurzů a školení včetně zaměření na související legislativu. S ohledem na charakter památkového fondu Hradce Králové se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku stavebních památek první poloviny 20. století.