Čím se zabýváme?

Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území Královéhradeckého kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů přísluš­ných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživate­lům nejen památkově chráněných objektů.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hra­dů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme a zpřístup­ňujeme sbírky plánů, fotografií, stavebních projektů, restaurá­torských zpráv a dalších odborných podkladů k poznání kul­turního dědictví.

V rámci vzájemné spolupráce našich odborných pracovníků z oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů a odboru péče o památkový fond poskytujeme řadu služeb.

Podrobnější informace o činnosti Národního památkového ústavu jsou popsány ve statutu a hlavním organizačním řádu Národního památkového ústavu. Platný Statut Národního památkového ústavu byl vydán ministrem kultury dne 18. 11 2015. Na základě statutu je vydán rozhodnutím generální ředitelky Národního památkového ústavu Hlavní organizační řád NPÚ, který stanovuje vnitřní strukturu státní příspěvkové organizace a základní činnosti vykonávané organizačními útvary.

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obno­vu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu, vydáváme sborník Monumenta vivent, pořádáme přednáškový cyklus Mezi řádky a další vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost.

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památko­vého fondu v Královéhradeckém kraji. Na jeho území je více než 3 000 nemovitých a téměř 3 300 movitých kulturních památek, 20 národních kulturních památek a 41 památkově chráněných území – 4 městské a 2 vesnické památkové rezervace, 20 měst­ských a 13 vesnických památkových zón i 1 krajinná památko­vá zóna (území bojiště bitvy u Hradce Králové). Leží zde rovněž pět z více než stovky zpřístupněných památek spravovaných Národním památkovým ústavem, v nichž zajišťujeme péči o 70 000 jed­notek mobiliárních fondů a přibližně stejný počet svazků knih v zámeckých knihovnách.

V severovýchodních Čechách vyniká Broumovsko souborem barokních kostelů stavěných podle návrhů architektů Dient­zenhoferů i klasicistními venkovskými usedlostmi. Šlikové ne­chali vytvořit poblíž Kopidlna tzv. Mariánskou zahradu, barokní komponovanou krajinu, do níž promyšleně zasadili drobné stavby. Podobně vytvořili barokní krajinné kompozice Albrecht z Valdštejna na Jičínsku nebo hrabě Špork v Kuksu a okolí. Díky ložiskům kvalitního pískovce jsou v kraji bohatě zastoupena kamenosochařská umělecká díla významných sochařů, přede­vším Matyáše Bernarda Brauna a jeho žáka Jiřího Františka Pacá­ka, ale i neškolených, přesto zručných kameníků. Poslední dvě staletí obohatila východní Čechy o řadu technických památek, například přehradu Les Království na Labi či pás pohraničního opevnění, ale také o moderní městskou zástavbu Hradce Králo­vé, ve své době právem nazývaného salon republiky.