Dotační programy

Pro obnovu památkového fondu jsou zřízeny dotační programy, které pomáhají financovat opravy jak nemovitých kulturních památek, tak objektů v chráněných územích či restaurovat movité památky. Příspěvek lze čerpat i na drobné sakrální stavby ve volné krajině.

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají.

Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale pomůže ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj vypisuje dotační programy

  • restaurování kulturních památek Královéhradeckého kraje

Povinnou přílohou tohoto dotačního programu je zhodnocení plánované akce Národním památkovým ústavem. Hodnocení je možné vyžádat na našem pracovišti elektronicky na adrese sekretariat.josefov@npu.cz. V žádosti uveďte název právnické osoby, sídlo/jméno a příjmení žadatele o dotaci, adresu bydliště; název kulturní památky a rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR; umístění kulturní památky (obec/jiné); název a cíl projektu; účel, na který chce žadatel požadovanou dotaci použít; kopii příslušného závazného stanoviska k provedení prací.

  • obnova historických varhan
  • obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

MINISTERSTVO KULTURY

Havarijní program

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Program záchrany architektonického dědictví

Příspěvky jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Program restaurování movitých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na podporu zachování, obnovu (restaurování) a prezentaci movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány na ministerstvu prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Program kulturní aktivity v památkové péči

Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

ministerstvo zemědělství

Program na udržování a obnovu kulturního dědictví se vypisuje na počátku kalendářního roku, je určen na údržbu a obnovu:

  • stávajících kulturních prvků venkovské krajiny,
  • historických zemědělských strojů,
  • významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu,
  • údržbu a budování míst pasivního odpočinku

Žádosti jsou přijímány v písemné podobě na místně příslušných odděleních příjmu žádostí Státního zemědělského intervenčního fondu.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

  • kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

  • historické zemědělské stroje a zařízení, které splňují podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu

  • obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty - významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, které původně sloužily k hospodářským účelům a jejichž účel nebude změněn

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku