Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu je zkoumán a prezentován v širokých kulturně-historických souvislostech střední Evropy.

Hlavní řešitel úkolu: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Řešitelé úkolu za NPÚ, ÚOP v Josefově: Ing. Jiří Slavík, Ing. arch. Eliška Racková, Mgr. Miloš Buroň

 

Úkol komplexního zhodnocení památkového fondu gotického a raně renesančního umění ve východních Čechách do roku 1550 byl zpracováván v letech 2015-2020 a vyvrcholil výstavou Uprostřed Koruny české v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Samozřejmou součástí výstavy je odborný kritický katalog zaměřený na sakrální i světskou architekturu, deskové, knižní a nástěnné malířství, sochařství, sepulkrální sochařství, umělecké řemeslo, archeologii, liturgii, historii, archivní průzkum a další specifické oblasti hmotné kultury.

K naplnění cílů projektu probíhala široká mezioborová spolupráce celého týmu řešitelů, zahrnujícího významné specialisty na jednotlivé vědní oblasti včetně několika polských kolegů. Mezinárodním přínosem projektu je intenzivní zkoumání vzájemné umělecké výměny mezi regionem východních Čech, Kladskem a Slezskem ve středověku a rané renesanci, ze kterého vyplývá úzká provázanost východočeského regionu s metropolí Slezska – městem Vratislav.

Josefovské pracoviště se kromě organizace a koordinace spolupracovníků ze všech institucí primárně zaměřilo na průzkum a dokumentaci architektonických památek včetně měřické.

V rámci projektu byly v roce 2020 vydány první svazek knihy Středověké venkovské kostely východních Čech, archidiakonát hradecký do roku 1378 a metodika Sepulkrální památky v praxi památkové péče.

Výstupem našeho pracoviště byly čtyři mapy s odborným obsahem:

architektura a nástěnné malby

archeologie

desková malba a sochařství

užité umění