Nejstarší měšťanské domy východních Čech

Nejstarší měšťanské domy východních Čech

Eliška Seifertová Racková – Jiří Slavík                                                                   

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2022.

207 stran 
Anglické a resumé

ISBN 978-80-88226-35-2

Kniha se zabývá doposud poněkud opomíjeným tématem architektury nejstarších měšťanských domů. Její autoři se v ní snaží shrnout dosavadní poznání a prostřednictvím četných příkladů popsat a přiblížit nejstarší vývojovou etapu obytné městské zástavby na území východních Čech.

Publikace nemá ambici postihnout celý dochovaný fond, ale spíše sledovat principy výstavby a uspořádání domů a jejich vývoj. Studium pramenů podpořené terénním výzkumem vedlo mimo jiné k identifikování víceúčelové prostory  kantoru nacházející se v přízemí hloubkových trojdílných domů a užívané jako obchodní, jednací, výrobní a někdy také skladový prostor.

Práce vznikla  rámci plnění výzkumného cíle NPÚ Nemovité kulturní památky v ČR, financovaného z institucionální podpory MK ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.