Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude prezentován v širokých kulturně-historických souvislostech střední Evropy. 

Hlavní řešitel úkolu: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Řešitelé úkolu za NPÚ, ÚOP v Josefově: Ing. Jiří Slavík, Ing. arch. Eliška Racková, Mgr. Miloš Buroň

Komplexní zhodnocení památkového fondu gotického a raně renesančního umění ve východních Čechách do roku 1550 přinese výstava v Muzeu východních Čech v Hradci králové spolu s odborným kritickým katalogem zaměřeným na sakrální i světskou architekturu, deskové, knižní a nástěnné malířství, sochařství, sepulkrální sochařství, umělecké řemeslo, archeologii, liturgii, historii, archivní průzkum, historii a jiné specifické oblasti. Cíle projektu vyžadují širokou mezioborovou spolupráci celého týmu řešitelů, který zahrnuje významné specialisty na jednotlivé vědní oblasti, včetně několika polských kolegů. Je očekáván i mezinárodní přínos projektu, neboť budou intenzivně zkoumány možnosti vzájemné umělecké výměny mezi regionem východních Čech, Kladskem a Slezskem ve středověku a rané renesanci.

Josefovské pracoviště se kromě organizace a koordinace spolupracovníků ze všech institucí primárně zaměří na průzkum a dokumentaci architektonických památek včetně měřické.
Pozornost bude věnována i muzejním a dalším lapidáriím.

V rámci projektu je také připravována kniha Středověké kostely východních Čech.