ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Historický urbanismus

Nejen jednotlivé stavby, ale i celá hodnotná města a vesnice, jejich čtvrti a také kulturní krajina si zaslouží ochranu a péči.

Specialista urbanista projednává s tvůrci území plány, regulační plány i územní studie týkající se památkových rezervací a zón. Připravuje k nim vyjádření, která slouží jako odborný podklad obcím s rozšířenou působností či krajským nebo magistrátním úřadům – tedy výkonným orgánům v oblasti památkové péče. Vyjadřuje se ke stavebním, architektonickým i urbanistickým záměrům a projektům na území památkových rezervací, zón a jejich ochranných pásem.