Jan Václav Bergl – vídeňský malíř ze Dvora Králové nad Labem

V září letošního roku uplyne 300 let od narození Jana Václava Bergla (1719–1789), význačného středoevropského barokního malíře pocházejícího z východočeského Dvora Králové nad Labem. Bergl se proslavil především svými nástěnnými výmalbami s exotickými scenériemi, v nichž diváka provází vzdálenými krajinami obydlenými cizokrajnými národy a vzácnými zvířaty. Jeho tvorba je spojena zejména s Vídní a Dolními Rakousy, kde se dokázal úspěšně prosadit a kde k jeho prominentním zákazníkům náležely císařský dvůr (nástěnné malby v Schönbrunnu, v Hofburgu) a kláštery v Podunají (např. Melk, Kleinmariazell, Säusenstein). Přednáška představí nejen tyto Berglovy nejvýznamnější zákazníky, ale poukáže také na další objednavatele, prostřednictvím kterých se uplatnil v Uhrách a v českých zemích. Zde zanechal svoji nejvýraznější stopu jednoznačně na východě Čech. Z Vídně do svého rodného kraje postupně zaslal tři dodnes dochované obrazové cykly na téma Křížové cesty (Dvůr Králové, Orlice u Lethradu, Opočno), které představují vynikající ukázku jeho prací v olejomalbě.

Berglovo jubileum je během letošního roku připomenuto bohatým programem zejména na rakouské straně. Oficiálními partnery Berglova jubilejního roku se staly dolnorakouské kláštery v Melku, v Klein-Mariazell a ve Zwettlu, doprovodné akce se konají také ve Vídni. Výstavními projekty a přednáškami se do oslav zapojila také česká strana. Již od poloviny února do konce května představilo Berglův aktuálně zrestaurovaný obrazový cyklus Křížové cesty z kostela v Orlici u Letohradu Muzeum umění v Olomouci. Od květnu si Berglovo jubileum připomínají také Farnost Opočno a Město Opočno, které během letních měsíců zajistily zpřístupnění Křížové cesty v místním klášterním kostele kapucínů, včetně několika pro návštěvníky připravených komentovaných prohlídek. K oslavám jubilea se pochopitelně připojilo také umělcovo rodiště, Dvůr Králové nad Labem. Bergl zůstal ve spojení s rodným městem i po svém odchodu z Čech a trvalém usazení ve Vídni. Víme, že v průběhu padesátých až sedmdesátých let 18. století opakovaně přijímal zakázky na vyhotovení obrazů pro oba královédvorské kostely – pro děkanský kostel sv. Jana Křtitele, v němž byl v září roku 1719 pokřtěn, i pro kostel Povýšení sv. Kříže na Dolním Předměstí. Právě tento rozměr Berglovy tvorby a vůbec stopu zanechanou ve východních Čechách představuje svým návštěvníkům od 5. července do 29. září Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, které na toto období připravilo výstavu nazvanou Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr.

Přednáška Mgr. Petra Arijčuka představí v Knihovně města Hradce Králové tvorbu tohoto umělce, se kterým se vydáme do dob baroka ve střední Evropě, a neopomeneme ani jeho výraznou stopu na východě Čech.