Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

V letech 1995–2013 proběhl na jihozápadním okraji Jaroměře v souvislosti s rozšiřováním provozu společnosti Kimberly-Clark záchranný archeologický výzkum. Bezmála osmihektarový odkryv přinesl především bohaté doklady osídlení tamní lokality v období mladšího neolitu, konkrétně kultury s vypíchanou keramikou. Velikost výzkumu i množství nalezených staveb řadí sídliště k nejvýznamnějším pramenům poznání této kultury v celých Čechách. Zapojením výsledků zpracování archeologického materiálu do kontextu soudobých dějů lze dospět k překvapivým zjištěním o životě prvních zemědělských společností.

Přednáší Mgr. Burgert Pavel, Archeologický ústav AV ČR

Plakát (PDF)