O finanční příspěvek na obnovu kulturní památky na území MPR České Budějovice lze žádat do 30. 9. 2021

Českobudějovické náměstí z leteckého pohledu

Zájemci z řad vlastníků kulturních památek mohou čerpat z Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na obnovu památky v roce 2022. Příspěvky z dotačního programu jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

V souvislosti s dotačním programem MK ČR zpracovává město České Budějovice vlastní městský Program regenerace a jeho aktualizace. V současné době je platný Program regenerace MPR České Budějovice 2021 - 2025.

Finanční příspěvky jsou určeny pouze vlastníkům kulturních památek nacházejícím se na vymezeném území městské památkové rezervace České Budějovice.

Financování obnovy kulturní památky je v rámci tohoto programu vícezdrojové - skládá se z podílu vlastníka, státního podílu a podílu obce.

Přihlášky je možné zasílat do 30. 9. 2021 na adresu odboru památkové péče. Bližší informace  naleznou zájemci na webových stránkách Magistrátu ČB

V rámci Programu regenerace MPR České Budějovice byly v minulosti spolufinancovány např. obnova historické části radnice, Samsonovy kašny, areálu bývalého dominikánského kláštera včetně kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém nám., Rabenštejnské věže ale i spousty měšťanských domů, které jsou v soukromém vlastnictví.