Barokní fara v Čakově byla zachráněna

Exteriér fary v Čakově po celkové obnově | © NPÚ ÚOP ČB

V říjnu 2018 byla dokončena generální obnova barokní fary v Čakově, která se nachází nedaleko Českých Budějovic. Památkově chráněný objekt byl dlouho nevyužívaný, bez odpovídající údržby postupně chátral. Vlastník památky, obec Čakov, se rozhodl objekt zachránit a objekt začít využívat pro potřeby občanů. Po rekonstrukci se sem přesunulo sídlo obecního úřadu, vedení obce plánuje objekt využívat také pro společenské akce jako svatební obřady nebo vítání občánků.

„Pro každou památku je nejlepší, pokud se do ní podaří navrátit každodenní život a to se myslím v tomto případě podařilo,“ ocenil příkladný přístup vlastníka památky Ing. Václav Hájek z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Na počátku tříleté rekonstrukce bylo nutné vyměnit střešní krytinu, aby do objektu nezatékalo a jeho stav se nadále nedegradoval. Na základě nálezů vnitřní výmalby z 19. a první poloviny 20. století se investor rozhodl přistoupit k rekonstrukci výmalby v jedné z místností, se kterou se do budoucna počítá jako se shromažďovacím prostorem pro občanské akce. Zrekonstuována zde byla i dobová kachlová kamna.

Z důvodů časové a finanční náročnosti restaurátorských prací nebylo možné výmalbu obnovit ve všech místnostech, kde byla omítka také dobře dochovaná. Investor rozhodl v současné fázi o jejím zakrytí (zakonzervování) a uchování pro budoucnost. V objektu byly částečně dochovány historické podlahové vrstvy, jak prkenné podlahy, tak cihelné dlažby, které byly ošetřeny a citlivě doplněny.

Před obnovou venkovních omítek byl restaurátorem proveden průzkum historické barevnosti a bylo rozhodnuto o návratu k autentickému řešení, odpovídajícímu nejvýznamněji dochované barokní fázi. „Náročnější výtvarné prvky fasády, včetně rekonstrukce slunečních hodin, nebyly prováděny stavební firmou, ale přímo restaurátorem, stejně jako v případě výše zmíněné obnovy interiérové výmalby,“ prozradil Václav Hájek.

Pečlivou údržbou musely projit také dveřní výplně. V případě, že zcela chyběly, byly pořízeny nové. „Díky dochovaných vzorům bylo možné provést také repliky výplní okenních otvorů, které svým tvaroslovím odpovídají typu používanému v 19. a na počátku 20. století,“ doplnil Václav Hájek.

V rámci rekonstrukce došlo i na nové instalace rozvodů a technologií (vodovody, kanalizace, elektroinstalace a vytápění). Obnovu celého objektu doplnila rekultivace nejbližšího okolí v podobě přístupových chodníčků a opravy vjezdové brány do areálu, včetně osazení nových vjezdových vrat a vstupní branky.

Obec Čakov financovala celou rekonstrukci za významné pomoci příspěvku z dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.


Farnost v Čakově je doložena již od 14. století, ale po roce 1620 zanikla a Čakov býval přifařován k různým okolním kostelům (Dubné, Křemže, Lhenice, naposledy Brloh). Roku 1781 byla v Čakově zřízena lokálie a v roce 1794 opět povýšena na faru. Dnes k farnosti příslušejí kromě všech části obce Čakov též Jankov a Holašovice. Další chráněnou památkou v Čakovci je raně gotický kostel sv. Linharta, který tvoří dominantu v širokém okolí obce.

Více informací o faře v Čakově naleznete v Památkovém katalogu.

Více o obci Čakov na stránkách wikipedie zde a na www.cakov.cz.