Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2019

Klášter u Nové Bystřice

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2019 (PZAD). Vlastník památky projedná svou žádost na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, a jde-li o národní kulturní památku, na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu.

Žádosti lze předkládat v termínu do 15. září 2019 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahy jako orgánu státní památkové péče k vyjádření (doporučení) – viz bod G) žádosti. Následně vlastník žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2019 (Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu).

V roce 2019 budou přednostně zařazovány do Programu akce tzv. pokračující. O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2019 a po projednání v Komisi Ministerstva kultury pro Program, v průběhu I. čtvrtletí 2019.

Příspěvky v Programu PZAD jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Více informací na webu MK ČR.