ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Obory a bažantnice – opomíjená hodnota kulturního dědictví

Vývoj obor ve světě a v českých zemích, používané lovecké techniky, typické stavby i ostatní lovecká zařízení jako bobrovny, koroptvárny, kačeníky nebo vlčí jámy představuje nová výstava v galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích Obory a bažantnice – opomíjená hodnota kulturního dědictví. Výstavu připravil Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. v rámci výzkumného projektu řešeného v letech 2016–2020. Výstava je ke zhlédnutí každý všední den od 3. září do 29. října 2020 od 9 do 16 hodin, vstup je volný.

„Výstava se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře, ale zůstávají stranou badatelského zájmu“, uvádí Jiří Drozda ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. Výstava je rozdělena na dva tematické okruhy. „Úvodní texty představují výsledky základního výzkumu projektu a prezentují především vývoj obor ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky, díky kterým se v průběhu staletí vyprofilovaly kompoziční principy obor a bažantnic“ dodává Drozda. Opomenuta ale nezůstala ani ostatní lovecká zařízení tzv. bobrovny, koroptvárny, kačeníky, vlčí jámy či vlčí obory. První část výstavy je završena prezentací vybraných lokalit, které patří mezi nejzajímavější historické obory a bažantnice v Čechách a je doplněna historickými kartografickými prameny.

Druhá část výstavy představuje zvolenou metodologii projektu a s tím související výsledky výzkumu. Konkrétně se jedná se zprovoznění informačního systému (webové aplikace) obory.online, který umožňuje široké uplatnění zjištěných informací - znázorňuje konkrétní lokality zaniklých a dodnes dochovaných obor a bažantnic. „Aplikace ukazuje polohu, typ a stav objektů na pozadí aktuální mapy České republiky“, upřesňuje Drozda.

Dalším cílem projektu bylo vytvořit na základě výsledků výzkumu tzv. specializované mapy s odborným obsahem. „Tím je myšlena syntéza kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území,“ řekl Drozda.

Výstava je doplněna o kartografický a fotografický archivní materiál a sbírkové předměty, které přibližují význam obor a bažantnic na území České republiky.

Výstavu a kritický katalog Obory a bažantnice – opomíjená hodnota kulturního dědictví mohou návštěvníci zhlédnout v galerii Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích každý všední den od 2. září do 29. října 2020 od 9 do 16 hodin, vstup je volný.

Plakát ke stažení.

Kontakt:

  • Ing. Jiří Drozda, ředitel, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, tel. 226 802 302, e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz

 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK) byl založen v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Od roku 2007 je podle zákona č. 341/2005 Sb. zapsán MŠMT ČR do rejstříku veřejných výzkumných institucí - v.v.i. Jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) byl zřízen 1. ledna 2007 zřizovací listinou ČÚZK č.j. 2700/2006-22 ze dne 13. června 2006.

Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®. Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí. Svoji činnost zaměřuje především na řešení úkolů souvisejících s hlavními činnostmi organizací svého zřizovatele, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a na uplatnění své pozice znalostního centra pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí. http://www.vugtk.cz/

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné a vědeckovýzkumné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. vést odborný dohled, zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat bezplatné konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek a vlastníkům objektů v plošně chráněných územích při obnovách těchto objektů a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se následně na jejich evidenci a provádí archeologické i jiné průzkumy. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám. V neposlední řadě vydává řadu odborných i populárně naučných publikací, vede veřejně přístupnou knihovnu, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích, pořádá naučné přednášky pro veřejnost, konference, workshopy a organizuje vzdělávací programy zaměřené na různé cílové skupiny, zejména děti a studenty. Další informace jsou k nalezení na webových stránkách www.npu.cz.

 

 

Fotografie ke stažení