Starotiskaři se již podruhé sejdou na Kuksu

V hospitálu Kuks proběhne již druhý seminář s praktickou dílnou, který je určen všem, kteří se každodenně starají o historické knihovní fondy – od uklízeček až po správce depozitářů.

Během čtyřletého projektu NAKI Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR byl vytvořen soupis 8 248 titulů, na němž pracovalo 19 odborníků. Současně s tvorbou metodik pro katalogizaci jednotlivých typů dokumentů vznikla i metodika běžné preventivní péče o historické knihovní fondy, na níž se podíleli odborníci z restaurátorských dílen Národní knihovny a Národního muzea.

Zámecké knihovny ve správě Národního památkového ústavu a Národního muzea představují unikátní fenomén čítající více než 1,7 milionu svazků rukopisů, knih, periodik a dalších sbírek neknižní povahy. Sbírky obsahují díla od raného středověku až do roku 1948 a jsou dokladem nejen stavu poznání v jednotlivých vědních oborech, ale i odrazem kulturnosti, společenského postavení, individuálních zájmů a podnikatelských aktivit šlechtických rodů a jejich jednotlivých členů.

Bohatství uchovávané v nejen v zámeckých knihovnách spravovaných Národním památkovým ústavem a Národním muzeem zůstávalo dosud skryto domácí i světové badatelské veřejnosti. Zčásti je skryto v depozitářích a povědomí o těchto historických knihovních fondech je výsadou úzkého okruhu odborníků.

Program:

středa 4. října

 • 9.00–9.30 prezence

 • Petr Mašek (Národní muzeum): Provenienční znaky knih
  Provenienční označení knih (vpisky, supralibros, exlibris, štítky aj.) a místa jejich výskytu mají význam pro dějiny knihovny. Ani jejich současné využití pro identifikaci odcizených knih není zanedbatelné (databáze Provenio.net).

 • Radomír Slovik (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice): Historická knižní vazba
  Příspěvek ve zkratce shrne vývoj knižní vazby od gotiky po baroko. Bude se věnovat důležitosti poznání typologických znaků vazeb v uvedených slohových obdobích. Cíleně budou rozebírány pouze konstrukční záležitosti knižní vazby, které jsou pro práci konzervátora, restaurátora knih stěžejní. 

 • Michal Ďurovič (Národní archiv): Preventivní péče o historické fondy

 • Pavel Hájek (NPÚ): Zpracování historických knihovních fondů ve správě NPÚ 
  Příspěvek shrne současný stav řešení úkolu evidence a dokumentace zámeckých knihoven ve správě NPÚ. První část bude věnována stavu naplnění systému Tritius a postupu tvorby webového katalogu. Dále budou zmíněny základní principy vnitropodnikové směrnice k evidenci historických knihovních fondů a s tím spojené zahájení tzv. základní evidence, shrnutí výsledků za rok 2017 a etapizace na roky následující. Na závěr zazní informace o připravené smlouvě mezi Národním památkovým ústavem a národním muzeem o spolupráci a připravovaném majetkovém převodu některých knihovních fondů, také zazní informace o připraveném projektu NAKI pracovně nazvaném „Provenio II“  a potřebných krocích v případě přijetí projektu k řešení.

 • Jindřich Kolda (Univerzita Hradec Králové): Knihovny milosrdných bratří 
  Jakými způsoby lze rekonstruovat někdejší stav knihoven řádu milosrdných bratří, v němž díky komunistické perzekuci zcela zanikla paměť o vlastní knižní kultuře?

 • Pavla Holíková (NPÚ): Knihovníci ve službách šlechty
  Úloha vzdělaných osobností měšťanského původu ve službách šlechty ve správě (a tvorbě) knihovních fondů. Portrét tří knihovníků – Jacoba Falkeho (1825–1897), Hannse Bohatty (1864–1947) a Leopolda Noppa (1859–1937) ve službách šlechty, jejich vzdělání, společenský původ, odborná specializace.

 

 • koncert v kostele Nejsvětější Trojice
 • podvečerní setkání o katalogizaci historických knihovních fondů v systému Tritius

čtvrtek 5. října

 • 9.00–12.00 pracovní dílna
  Pracovní dílny se zaměří na práci v depozitáři – běžnou péči (uložení, manipulaci, mechanické čištění od prachu, monitoring a úpravu nevhodného prostředí, průzkum a vyhodnocení fyzického stavu knih, prevenci kriminálních útoků i živelních pohrom), škůdce (monitoring a identifikaci, ošetření, prevenci výskytu škůdců) a ochranné obaly (kritéria výběru obalových prostředků, balení a transport).
 • 12.00–13.00 oběd
 • 13.15–14.30 prohlídka hospitálu

Konferenční poplatek

 • 550 Kč (přednášky, praktická dílna, ubytování)
 • 400 Kč (přednášky, praktická dílna)
 • 220 Kč (přednášky)

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, doprovodný program. Celodenní stravování si každý účastník zajišťuje sám (hospoda Na Sýpce v areálu hospitálu Kuks, v obci restaurace Baroque). Ubytovaní (na Kuksu nebo v Josefově) mají k dispozici kuchyňku s lednicí. Ubytovací kapacita je omezena.

Přihlášky přijímáme do 30. září, případně do naplnění kapacity.

Více informací na e-mailu mackova.eva@npu.cz a tel. +420 725 766 153.