Vyjádření NPÚ k restaurátorské a stavební obnově Clam-Gallasova paláce v Praze

V letech 2018-2022 proběhla komplexní restaurátorská a stavební obnova Clam-Gallasova paláce v Praze. Práce byly realizovány ve velkém rozsahu a dotkly se prakticky všech částí stavby. Byla obnovena vlastní architektura včetně fasád. Obnovou prošly interiéry a jejich výzdoba spolu se všemi uměleckořemeslnými prvky s cílem navrátit veřejnosti významné historické prostory. Po ukončení obnovy se objevila kritika provedených prací, na kterou NPÚ touto formou reaguje.

Aktuální kritika provedené rekonstrukce paláce se zaměřila na barevné pojednání fasád, aplikaci nátěru na prvky sochařské výzdoby a na výsledek obnovy maleb Carla Innocenza Carloneho ve schodišťové hale. Bylo také poukázáno na domnělé vybourání historických konstrukcí v přízemí objektu při vytváření prostoru budoucí kavárny a jejího zázemí. Odborná diskuse o věci probíhá samozřejmě i uvnitř NPÚ. Dochází k ní během společných odborných setkání, která se na NPÚ konají. Tato setkání mají za cíl vyhodnocovat akce, na kterých se NPÚ spolupodílí, a v případě eventuálně zjištěných problémů hledat jejich nejlepší možná řešení. Takové setkání k obnově Clam-Gallasova paláce se uskutečnilo již na jaře 2023 a další je plánováno na podzim. NPÚ počítá s účastí i širší odborné veřejnosti.

Je nezbytné upozornit na to, že každé rozhodování v praxi památkové péče probíhá vždy několikastupňově, od předložení návrhu k jeho odbornému vyhodnocení až po schválení výkonným orgánem. Právní rámec, všeobecně závazný, tedy i v případě této obnovy, vycházel ze závazných stanovisek správního orgánu (v tomto případě Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy) zpracovaných na základě vyjádření pražského pracoviště Národního památkového ústavu. Závazná stanoviska byla vydána k projektové dokumentaci rekonstrukce paláce i k restaurátorským záměrům obnovy uměleckořemeslných prvků stavby včetně maleb v prostoru schodišťové haly. Záměry byly standardně zpracovány na základě provedených průzkumů a jejich vyhodnocení. Celý postup realizace byl prakticky nepřetržitě sledován a podle průběžných zjištění pak docházelo ke korekcím ve společném týmu složeném ze zástupců všech zúčastněných stran, jehož součástí byli zástupci památkového dohledu (NPÚ) a památkového dozoru (OPP MHMP).

Rozhodnutí opatřit sochy Matyáše Bernarda Brauna nátěry v šedé barvě vyšlo z koncepce obnovy průčelí a bylo podloženo nálezy nátěrů v šedých odstínech na jednotlivých fasádách paláce, a to včetně kamenosochařských děl. Během realizace části nátěrů však nebyla dodržena požadovaná kvalita a technologická kázeň, vzápětí tak bylo Národním památkovým ústavem požadováno provedení jejich revize.

Pokud jde o práce na schodišťové hale, ty byly zahájeny průzkumem, který odhalil části původní, dosud neznámé výmalby. Následný plný odkryv, během kterého proběhlo i kompletní restaurátorské zajištění nálezů, ukázal menší míru zachování originálu, než se na základě provedených sond předpokládalo. Avšak prezentace fragmentů malby byla vyhodnocena jako nevhodná.

Obnova malířského díla formou rekonstrukční malby podle nalezeného originálu není sice zcela běžně užívanou metodou, přesto se jedná o metodu relevantní. Byla navržena architektem, zvážena investorem, komisionálně posouzena a následně odsouhlasena. Jednoznačným požadavkem byla reverzibilita výmalby; Carloneho originál pod ní zůstal zachován. Je zafixován, je oddělen od vrchních vrstev a bude možné ho případně opět odhalit. Tento zásah je tedy možné považovat za reverzibilní. 

Jinou a samostatnou otázkou je výsledek provedené rekonstrukční malby. Ta dostatečně neodráží kvality i celkový charakter nalezených částí originálu.

NPÚ musí rozhodně odmítnout výtky ohledně poškození dispozice či konstrukcí v přízemí paláce. Zásahy zde byly prováděny ve velmi omezeném rozsahu s tím, že důsledně byly odstraňovány pouze recentní konstrukce a doplňky.

Aby bylo možné předcházet potenciálně kritickým, či nevyjasněným situacím, které se zákonitě promítají do kvality obnov, od letošního roku NPÚ přistoupil ke komisionálnímu posuzování významných restaurátorských zásahů a obnov. Cílem NPÚ je přispět odbornou transparentní diskusí zástupců NPÚ i odborníků zvenčí k formulování objektivního společného názoru na postupy a cíle zásahů a přispět k vedení konstruktivního celospolečenského odborného dialogu, který by měl být památkové péči a širší odborné komunitě vlastní.

Krátká tisková zpráva nemůže shrnout celou složitost obnovy paláce, její přípravy i provádění. Společné úsilí všech, včetně odborné veřejnosti, by mohlo být dnes nasměrováno, jak ostatně upozorňuje ve své odpovědi na dopis Uměleckohistorické společnosti i Ministerstvo kultury, na dosažení změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Úprava těchto podmínek by pro akce prováděné na památkách uvolnila časové limity pro realizaci prací i pro širokou odbornou rozvahu a diskusi, po které odborné instituce i odborná veřejnost volají.

Praha 23. června 2023


Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.Kontakt:

Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, tel. 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz

Andrea Holasová, tisková mluvčí NPÚ, ÚOP v Praze, tel. 776 178 914, holasova.andrea@npu.cz

Fotografie ke stažení