NPÚ se důrazně ohrazuje vůči nepřesnostem a zjednodušením, které jsou uvedeny v tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal tiskovou zprávu k ukončené kontrole hospodaření Národního památkového ústavu, která probíhala od června 2020 do února 2021. NPÚ nerozporuje kontrolní závěr NKÚ, důrazně se však ohrazuje vůči formulacím ve vydané tiskové zprávě, která uvádí nepřesnosti oproti zjištěnému stavu a zobecňuje jednotlivosti zjištěné při kontrole.

Tisková zpráva NKÚ například uvádí, že NPÚ nevěděl, že má ve své správě tři nové zámecké knihovny a že neevidoval objekt karlínské Invalidovny a objekt na Liliové v Praze. Takto to však v protokolu z provedené kontroly uvedeno není. NPÚ navedl do účetnictví tyto objekty opožděně, což bylo způsobeno selháním lidského faktoru, nicméně inventarizací v roce 2019 byla tato chyba zjištěna a bezodkladně napravena, tedy předtím, než byla zahájena kontrola NKÚ. V případě objektu na Liliové navíc chybou nedošlo k navedení stavby, pozemek byl však do účetnictví naveden od samého počátku.

V tiskové zprávě NKÚ je uvedeno, že (NPÚ) „při inventarizaci nezjistil, že má ve své správě tři nově získané zámecké knihovny“. Jedná se o naprosto zavádějící formulaci, která neodpovídá zjištěnému stavu. V případě těchto knihoven, předaných do majetku NPÚ Národním muzeem, došlo pouze k zápisu do majetku NPÚ s časovou prodlevou oproti předávacímu protokolu. Na tuto chybu přišel sám NPÚ na základě vnitřní kontroly ještě před kontrolou NKÚ, neprodleně ji napravil a zanesl do účetnictví NPÚ ve správné účetní hodnotě 3 Kč.

Chyby v účetnictví, proplácení faktur po splatnosti atd. představují promile z počtu prováděných operací a jsou způsobeny především značnou přetížeností ekonomických odborů NPÚ na všech úrovních, a to především z důvodu výrazné personální poddimenzovanosti, na kterou NPÚ dlouhodobě upozorňuje.

NPÚ se rovněž neztotožňuje s názorem NKÚ, že mohl rozporované právní služby realizovat vlastními silami. I v tomto případě platí, že počet zaměstnanců s právním vzděláním zajišťujících vnitřní právní služby NPÚ je velmi nízký ve vztahu k rozsahu běžně zajišťované agendy. Odbor právní služby tudíž není schopen kapacitně zvládnout soudní spory, které vyžadují studium širších souvislostí, jejichž předmětem jsou například složité nájemní smlouvy nebo restituční spory.

Tisková zpráva NKÚ dále uvádí, že „NPÚ poskytoval několik let kulturní památku k bezúplatnému užívání bez smlouvy. Platnost původní smlouvy skončila a další uzavřel až po čtyřech letech během kontroly NKÚ“. K tomuto však považuje NPÚ za nutné doplnit, že neuzavřením smlouvy nevznikla státu žádná finanční škoda. Daná památka (městský palác Templ v Mladé Boleslavi) byla pronajímána městu bezúplatně, jelikož sloužila jako kulturní instituce. V době, kdy platnost původní smlouvy vypršela, navíc podléhala restitučním sporům, což byl také důvod, proč NPÚ smlouvu neuzavřel. Toto rozhodnutí bylo zpětně vyhodnoceno jako chybné, následně však bylo napraveno uzavřením nové – rovněž bezúplatné – smlouvy.

NPÚ má nastavený vnitřní kontrolní systém, snaží se v rámci svých kapacit plnit povinnosti maximálně zodpovědně a pokud dochází k chybám, nejedná se o chyby fatální, ale dílčí, které jsou způsobeny nikoliv vadou systému, ale selháním administrativně přetíženého lidského faktoru. Závěry kontrolního protokolu NKÚ vnímá NPÚ jako další pozitivní krok ke zlepšení naplňování své činnosti a vyšší transparentnosti organizace vůči veřejnosti.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Jana Hartmanová

  • vedoucí oddělení, tisková mluvčí
  • 257 010 206, 724 511 225
  • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha