Národní slavnost na Kuksu vyzdvihla mezinárodní úspěch českých památkářů

Slavnostním ceremoniálem v areálu obnoveného hospitálu Kuks dnes za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové vyvrcholilo předávání Cen Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra.

Diplomy za vítězné projekty Kuks – Granátové jablko a Památky nás baví převzala spolu s koordinátory projektů z rukou Johna Sella, výkonného viceprezidenta organizace Europa Nostra, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Zeď hospitálu také ode dneška zdobí plaketa, která významné ocenění připomíná.

„Oba projekty, restaurování barokního komplexu a zahrad v Kuksu i vzdělávací program zaměřený na české kulturní dědictví, nám jasně ukazují, proč a jakým způsobem se máme o toto dědictví starat. Kulturní památky jsou dokladem naší historie, umožňují nám jí porozumět a vykládat ji. A prostřednictvím symbolického spojení s co nejširší veřejností se stále ujišťujeme, že myšlenka péče o kulturní dědictví je ve společnosti hluboce zakořeněna,“ vyzdvihl význam oceněných projektů výkonný viceprezident Europa Nostra John Sell.

Letošní ročník udělování Cen Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra byl pro české památkáře mimořádně úspěšný. V náročné mezinárodní konkurenci 202 projektů vybrala porota 29 laureátů ve čtyřech kategoriích. Za mimořádný přínos v kategorii památková péče, v níž uspěla obnova Kuksu, dále za výzkum, mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin a konečně v kategorii vzdělávání, odborná příprava a osvěta, kde porotce zaujal projekt Památky nás baví. Projekt Kuks – Granátové jablko navíc spolu s dalšími sedmi laureáty dosáhl nejvyšší mety a kromě Grand Prix si odvezl finanční odměnu ve výši 10 000 eur.

„Ocenění hned dvou projektů Národního památkového ústavu Cenami Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra je mimořádným úspěchem nejen této instituce, ale české památkové péče vůbec. Projekt Kuks – Granátové jablko, který kromě ocenění v kategorii památková péče získal nejvyšší cenu Grand Prix, se svým rozsahem, kvalitou a udržitelností koncepce stává vzorem péče o hmotné kulturní dědictví v celém evropském prostoru. Projekt Památky nás baví představuje především systémem regionálních vzdělávacích center a jejich propojením s akademickým sektorem novou etapu v oblasti využívání edukačního potenciálu kulturního dědictví. Jsem hrdý na práci týmů a spolupracovníků Národního památkového ústavu a děkuji vám za ni,“ uvedl ve svém vystoupení ministr kultury Daniel Herman, do jehož kompetence oblast památkové péče spadá.

Na jeho slova navázala i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. „Těší mě, že se slavnostní ceremoniál představení projektů, které získaly ocenění Europa Nostra, koná přímo v barokním areálu Kuks, o jehož znovuobnovení se zasloužilo také Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu. A je skvělé, že právě projekt Kuks – Granátové jablko také uspěl v náročné mezinárodní konkurenci. Jsem velmi ráda, že se naše úsilí setkalo s tak velkou odezvou, a to jak u návštěvníků, tak u odborníků. Kuks si tuto pozornost jistě zaslouží, protože jde o jedinečnou a mimořádnou evropskou památku,“ uvedla ministryně.

Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu Kuks – Granátové jablko se stalo výukové centrum, kde se dnes konají výtvarné ateliéry, sympozia, workshopy a další akce. Turistickým magnetem je pak prohlídkový okruh prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby až do současnosti. Okruh zahrnuje nejdůležitější artefakty barokního umění: restaurovaný cyklus nástěnných maleb Tance smrti, kostel Nejsvětější Trojice, lapidárium s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna a lékárnu U Granátového jablka. Okruh je doplněn návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea. Do zahrady za hospitálem se též vrátilo 144 bylinkových záhonů. Podle vyjádření odborné poroty dosáhla obnova hospitálu Kuks těch nejvyšších kvalit a její víceoborový a mezioborový přístup by měl sloužit jako přesvědčivý příklad pro jiné projekty v Evropě.

Edukační projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví si za finančního přispění Ministerstva kultury kladl za cíl vytvořit kvalitní systém vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Cílovými skupinami projektu byly školní kolektivy ve věku od 4 do 18 let, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami. Do systému byla zapojena edukační centra, která vznikla v první etapě projektu v roce 2012 na sedmi místech v ČR tak, aby byla zajištěna jejich co nejširší dostupnost. V dalších etapách se postupně zapojovaly památkové objekty napříč republikou. Na kvalitní didaktickou přípravu a zpracování programů dohlíželi v řešitelském týmu zástupci pedagogických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně spolu s dalšími odborníky na vzdělávání. Celý projekt měl zásadní efekt. NPÚ díky těmto vzdělávacím aktivitám může zásadně zkvalitňovat další péči o kulturní památky. Především ale skrze ně pomáhá široké veřejnosti lépe porozumět našemu historickému dědictví a hlouběji vnímat společnou národní a evropskou kulturní identitu.

„Úspěch projektů Národního památkového ústavu v mezinárodní konkurenci chápu jako poděkování všem, kteří se starají o památky a pomáhají zároveň budovat povědomí o důležitosti našeho kulturního dědictví, jeho uchování a péči o ně. Zároveň je důkazem, že se Národní památkový ústav nejen umí o památky starat a obnovovat je po stavební stránce, ale dokáže památkám vdechnout i nový život. Rádi bychom tuto praxi proto dále rozšiřovali. Právě zde na Kuksu se projekt obnovy potkává s našimi edukačními aktivitami a výsledkem této synergie je spokojený i poučený návštěvník,“ uzavřela generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje nevládní organizace Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem cena přispívá k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské ekonomiky a společnosti. Cena se uděluje za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa.

Europa Nostra je panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců. Organizace zahrnuje více než 40 evropských zemí, a je tak důležitým hlasem občanské společnosti v oblasti ochrany a podpory evropského kulturního a přírodního dědictví. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes považována za nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě. Prezidentem organizace je renomovaný operní pěvec Plácido Domingo.

Fotografie ke stažení