Identifikace, interpretace a typologie hmotné struktury památek zahradního umění

Hlavním cílem projektu, směřovaného do oblasti památek zahradního umění, je vytvořit důležité nástroje a metodické postupy nezbytné v procesu efektivního managementu dílčí části kulturního dědictví ČR, pro kterou nejsou doposud uspokojivě zpracovány. Projekt je konkrétně směřován na prvky hmotné struktury kompozice památek zahradního umění, a to jak na umělé, tak na přírodní (vegetační).

V této oblasti stále chybí některé základní nástroje identifikace a dokumentace, k nimž patří i oborový slovník. Je to jeden z důvodů stávající nedokonalé evidence, identifikace památkových hodnot a komunikace těchto hodnot s domácím i evropským publikem. Tyto aspekty činí z památek zahradního umění ohrožený a snadno zranitelný segment stávajícího památkového fondu ČR. Projekt naplňuje hlavní tematickou prioritu: Identifikace kulturních hodnot krajiny, pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury. Tuto prioritu rozvíjí v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin národního nemovitého kulturního dědictví. V rámci projektu bude provedena celorepubliková identifikace a základní dokumentace vybrané části strukturálních prvků kompozice památek zahradního umění. Na základě zjištěných poznatků dojde k vytvoření nástrojů pro jejich kvalitnější evidenci (výkladový slovník), systematickou ochranu (mapy s odborným obsahem, metodika) a využití v oblasti kulturního průmyslu (specializovaná veřejná databáze). Mnohavrstevná interpretace získaných dat umožní následné zasazení problematiky do národního i evropského kontextu a její prezentaci v rámci tohoto kulturního regionu (výstavy s kritickým katalogem, odborná kniha). Cílem projektu je tedy popsat metody a vytvořit originální nástroje s vysokým aplikačním potenciálem, umožňující efektivní a předvídatelnou odbornou péči o vybraný segment památkového fondu ČR a jeho využívání veřejností.

Řešitel za NPÚ: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

Další osoby podílející se na řešení za NPÚ: 

  • Ing. Michaela Letá
  • Ing. Jiří Olšan