Zachování paměti. Poválečná reflexe holokaustu v pomníkové tvorbě a výtvarném umění

Cílem projektu je odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a poválečná reflexe holokaustu ve výtvarném umění od konce 2. světové války po dnešek. Projekt představí za použití řady metodologických a teoretických východisek proměňující se podoby a funkce pomníků a památníků. Nesleduje jen vizuální stránku tématu, ale zaměří se ve stejné míře i na proměňující se menšinové identity a jejich vliv na pomníkovou tvorbu, v širším pohledu pak na individuální, kolektivní a kulturní paměť tragédie holokaustu a její projekci do konkrétních pomníkových a výtvarných realizací.

Podstatným aspektem bude zároveň vztah historických událostí ke konkrétním místům ve městě i krajině a to, jakým způsobem pomníky nakládají s pamětí těchto míst. Okolnosti vzniku pomníků umožní rozkrýt řadu politických a společenských kontextů v jednotlivých etapách místních dějin, od prvních poválečných let po aktuální současnost. Právě v té je možné sledovat některé projekty přímo v průběhu jejich vzniku (zejm. Památník ticha v Praze-Bubnech, Památník Lety u Písku). Projekt propojí téma památníků s tím, jak se zkušenost holokaustu promítla do uměleckého vyjádření v řadě výtvarných médií – a to zejména proto, že mezi těmito oblastmi je nejen řada styčných ploch, ale obě jsou od sebe prakticky neoddělitelné (např. řada realizací Aleše Veselého či Památník v Pinkasově synagoze v Praze). Ani tématu pomníků a památníků, ani reflexi holokaustu ve výtvarném umění nebyla dosud věnována prakticky žádná pozornost. Projekt tak bude vůbec prvním podobným počinem, který představí téma v celé šíři prostřednictvím řady podstatných výstupů, mj. dvou výstav doprovázených odbornými katalogy, dále dvou konferencí, odborné kolektivní monografie, specializované veřejné databáze a interaktivní specializované mapy.

Řešitel za NPÚ: Mgr. Aleš Homola

Další osoby podílející se na řešení za NPÚ: 

  • Mgr. et Mgr. Jana Oberreiterová
  • Mgr. Petra Šternová

Webová stránka projektu

Výsledky projektu v RIV: