Novostavby v historickém prostředí

Hlavním cílem projektu je analyzovat vztah novostaveb (vzniklých po roce 1989) a jejich prostředí na základě podrobného průzkumu městských a vesnických území s historickými a památkovými hodnotami. Na základě výsledků průzkumu formulovat urbanistické a architektonické principy pro budování novostaveb tak, aby památkové hodnoty nebyly ohroženy a zároveň byla zachována a ideálně podle současných požadavků posílena kvalita života v daném území.

Prvním zásadním výstupem bude metodika zpracovaná na základě plošného průzkumu a hodnocení historických území, pro které bude určena charakteristika a definovány hodnoty k ochraně. Dále budou mapovány vstupy současné architektury do historického prostředí, z nichž bude vytvořena databáze soudobých intervencí a stanoven systém jejich hodnocení z hlediska ochrany urbanistického kontextu vystavěného prostředí, v souladu se zásadami památkové péče. Pro metodiku budou vybrány konkrétní vzorové příklady, provedeno bude srovnání s přístupy v zahraničí. Druhým klíčovým výstupem projektu bude výstava s kritickým katalogem, obojí v české a anglické mutaci. Shrnou výsledky průzkumu kvalitních architektonických vstupů do památkově chráněných i dalších cenných území v celé České republice. Úvodní texty zasadí debatu o nové architektuře ve starém prostředí do mezinárodních souvislostí, podají výklad o dějinách kontextuální architektury ve 20. století a postihnou její typy a tendence v posledních třiceti letech. K vedlejším cílům patří definování hodnot památkových území tam, kde dosud nebyly jednoznačně stanoveny; stanovení charakteristiky novostaveb z pohledu památkové péče; podpora dialogu mezi památkáři, místní samosprávou, stavebníky a architekty v oblasti nové výstavby v historickém prostředí; kritická reflexe 30 let péče o plošně chráněná památková území; podchycení staveb s památkovým potenciálem a popularizace tématu.

Web projektu: https://n89plus.npu.cz/cs

Řešitel za NPÚ: Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

Další osoby podílející se na řešení za NPÚ: 

 • Mgr. et Ing. Alžběta Bílková, Ph.D.
 • Mgr. Eva Erbanová 
 • Mgr. et Mgr. Jan Konůpek 
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
 • Ing. arch. Iveta Merunková, Ph.D.
 • MA et Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D. 
 • Mgr. Karel Sklenář
 • Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
 • Mgr. Martin Strakoš
 • Ing. Petr Svoboda
 • Mgr. et Mgr. Martin Šolc, DiS.
 • Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D.

Výsledky projektu v RIV: