Vlákna paměti. Minulost a současnost vambereckého krajkářství

Hlavním cílem projektu, směřovaného do oblasti movitých památek, je vytvořit stěžejní nástroje a metodické postupy, nezbytné pro zachování, ochranu a péči o dílčí část národního kulturního dědictví, patřící k nejohroženějším typologickým skupinám. Projekt je zaměřen na systematickou analýzu, dokumentaci a prezentaci fenoménu vambereckého krajkářství. Provedená analýza vývoje krajkářského řemesla, jeho historických i uměleckých osobností doplní základní nástroje identifikace a dokumentace a povede k odstranění nedostatků v stávající nedokonalé evidenci a identifikaci památkových hodnot krajky a krajkářství a výrazného zlepšení komunikace těchto hodnot v tuzemsku i v zahraničí.

Projekt tří spolupracujících stran - UHK, VŠCHT a NPÚ naplňuje hlavní tematickou prioritu č. 1, kterou rozvíjí v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin národního movitého kulturního dědictví. Interpretace získaných poznatků bude představena formou tří výstav s kritickými katalogy. Na základě zjištěných poznatků budou vytvořeny formou metodiky nástroje pro péči, restaurování, systematickou ochranu, vhodnou prezentaci a využití v paměťových institucích různého typu, státními i soukromými vlastníky a restaurátory. Výstavy budou zacíleny na prezentaci pro umělce a návrháře, odborné školství a kurzy lidového umění a v neposlední řadě budou určeny i textilním podnikům. Stanovené výstupy jsou zásadní odbornou vědeckou dispozicí pro další uchopení a prezentaci vambereckého krajkářství ze strany veřejných institucí, konkrétně Královéhradecký kraj a město Vamberk, které iniciovaly úspěšný zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, který je důležitým předstupněm úsilí o zápis památky na seznam UNESCO. Mnohavrstevnatý provedený průzkum a interpretace prostřednictvím uvedených výstupů podpoří podmínky pro zápis památky na seznam UNESCO.

Řešitel za NPÚ: Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

Další osoby podílející se na řešení za NPÚ: 

  • PhDr. Alena Nachtmannová
  • Ph.D., PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.

Webové stránky projektu: www.vlaknapameti.cz

Výsledky projektu v RIV: