Historické postupy návrhu a vykreslování tvarů architektonických prvků – jejich rekonstrukce a aplikace

Cílem projektu je vytvořit efektivní prostředky ke zpřístupnění a praktickému využití výzkumu významného fenoménu vrcholného a pozdního středověku – vynášení tvarů stavebních částí a článků pomocí geometrických konstrukcí a z nich sestavovaných proporčních sítí v době před zavedením deskriptivní geometrie. Jde o příležitost využít poznatky o tom, proč historické artefakty vypadaly ve své původní proporci tak, jak vypadaly.

Základem historického navrhování a vykreslování tvarů byla v před-novověké době aplikace geometrie – souhrnu praktických dovedností při práci se základními nástroji. Tento proces získávání tvarů byl jedním z klíčových faktorů vzniku středověkých artefaktů nehledě na jejich rozměry a účel. Jeho existence a principy však nejsou při externím posuzování tvaru díla, zejména v případě děl menších rozměrů, zjevné a za současné situace využitelné při plánování péče o architektonické dědictví. Přímé doklady dobové praxe navrhování tvarů architektury (rytá geometrická graffiti, šablony ryté do kamene) nejsou jako důležitá součást kulturního dědictví často rozpoznány. Dochází k jejich přehlížení, mylné interpretaci i zániku. Posláním projektu je získat nové poznatky o historických postupech návrhu tvarů architektury z hlediska dobové praxe pomocí inovativních dokumentačních a analytických metod s cílem zpřístupnit hodnoty této významné součásti kulturního dědictví, rozšířit náhled na její výklad a poznatky efektivně využít pro potřeby zachování objektů kulturního dědictví. Památkový postup nabídne nástroj k analýze vynášení tvarů a aplikaci znalostí o něm v péči o památky. Veřejná databáze vytvoří platformu pro shromažďování, výklad a uchování dat o nálezech přímých dokladů tohoto fenoménu a předejde trvalým informačním ztrátám. Výstava s názornou prezentací poznatků zpřístupní ty hodnoty kulturního dědictví, které nespočívají pouze v estetické kvalitě historických artefaktů, ale i v technologických řešeních, která spoluurčovala proces jejich vzniku.

Řešitel za NPÚ: Mgr. Jakub Chaloupka

Výsledky projektu v RIV: