NKP SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie – rehabilitace fasádního pláště a rekonstrukce čistírny odpadních vod

Předmětem projektu "NKP SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie - rehabilitace fasádního pláště a rekonstrukce čistírny odpadních vod" byla památková obnova významných částí areálu zámku Kratochvíle, zapsaném na ústředním seznamu národních kulturních památek.

 • operační program: Operační program IROP pro období 2014-2020
 • prioritní osa: 4. – Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 - „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“
 • výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
 • 7. výzva MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Kulturní dědictví III. (073/06_16_073/CLLD_16_02_049)
 • doba trvání projektu: od 6. 10. 2020 do 22. 12. 2022
 • stav projektu: ukončené
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 3 939 079,45 Kč
 • celkové způsobilé výdaje:  3 358 229,80 Kč z toho, 3 190 318,31 Kč ze strukturálních fondů EU (95% ERDF) a 167 911,49 Kč (5%) z vlastních zdrojů NPÚ
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 580 849,65 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Zaměření a cíle projektu

Cílem projektu "NKP SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie - rehabilitace fasádního pláště a rekonstrukce čistírny odpadních vod" se stala památková obnova významných částí areálu zámku Kratochvíle. Bylo řešeno několik oblastí, a sice:

 • Projekt řešil stavební a restaurátorskou obnovu exteriéru – vnějšího pláště věže kostela Narození Panny Marie.

Omítky kostelní věže byly restaurovány naposledy v letech 1995 – 1997. Po uplynulých více než dvaceti letech došlo vlivem povětrnostních podmínek ke značné degradaci. Na mnoha místech odpadávalo zdivo, docházelo k napadení solemi a plísněmi. Přestože byl nově restaurovaný interiér kostela v běžném užívání, vnější plášť kostelní věže byl značně poškozený, místy dokonce v havarijním stavu jednotlivých stavebních konstrukcí.

Realizace této části projektu tedy významně přispěla k dokončení restaurátorské obnovy areálu zámku Kratochvíle.

 • Dalším cílem projektu byla modernizace čistírny odpadních vod (ČOV), jejíž technologické zázemí nyní odpovídá současným požadavkům v oblasti ochrany krajiny a vodního hospodářství.

Před realizací projektu byla čistírna odpadních vod, umístěná nedaleko města Netolice, řešena pomocí zastaralé technologie s častou poruchovostí. Provedená rekonstrukce čistírny odpadních vod vedla k modernizaci a náhradě strojního vybavení v odpovídající kvalitě.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Petr Šmíd, DiS.; Kastelán SZ Kratochvíle, tel: +420 778 401 537, e-mail: smid.petr@npu.cz

 • Irena Buryová, PR projektu, tel: +420 384 324 380, +420 773 758 198, e-mail: buryova.irena@npu.cz