Plánovaná stavební obnova národní kulturní památky a památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO – Státního zámku Litomyšl

Obnova SZ Litomyšl společně s realizací expozice v určených prostorách zámku a objektu Panský dům bude probíhat v několika etapách rozdělených jak po stavební stránce, tak dle zdrojů financování akce. Financování akce bude řešeno prostředky ze dvou programů:

I. Operační program IROP, Prioritní osa 3. Specifický cíl 3.1. Zefektivnění presentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

  • Obnova vybraných vnitřních prostor objektu zámku
  • Obnova střešních konstrukcí a střešních plášťů objektu zámku
  • Expozice II. – „Proč je zámek UNESCO“ včetně Digitalizace na téma divadlo a architektura zámku

II. Program SMVS – Péče o národní kulturní dědictví I.

  • Revitalizace zámku v Litomyšli, část I. Zámek Litomyšl – Obnova sgrafitové výzdoby vnějšího pláště objektu
  • Expozice I. – „Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie“
  • Revitalizace zámku v Litomyšli, část II. Panský dům Litomyšl
  • Oprava madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady

Financování:

Celkové způsobilé výdaje z dotace IROP: 243.849.055,50 Kč vč. DPH.

Celkové nezpůsobilé výdaje NPÚ: 863.940 Kč (ke dni rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Projekt financovaný z programu Péče o národní kulturní dědictví: Dotace 425 milionů s DPH. Dotace by měla pokrýt celé náklady akce, a to jak stavební části, tak řízení projektu.

Financování nad rámec uvedený u obou částí (případné vícepráce atd.) budou řešeny v průběhu akce.

Doba trvání projektu:

Projekt IROP: od 19.5.2021 do 31.12.2023.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 19.5.2021. Stavební fáze projektu bude zahájena v roce 2022 a dokončena v roce 2023.

Projekt financovaný z programu SMVS – Péče o národní kulturní dědictví: Stavební fáze projektu bude zahájena v roce 2022 a předpoklad dokončení je v roce 2027.

Plánovaná obnova:

Plánovaná obnova je rozdělena do 3 částí:

A) Zámecká budova – Obnova sgrafitové výzdoby pláště objektu

Do první části projektu Zámek Litomyšl – Božský zámek spadá obnova krovů a střešního pláště. Unikátní střešní konstrukce je dnes přímo ohrožena dožívajícím střešním pláštěm. Připravovaná úprava tvaru pláště, spočívající v jeho vytažení nad okapy, poskytne také potřebnou ochranu renesančním sgrafitům. Provedení obnovy a zabezpečení pláště umožní zařadit prohlídku řemeslně výjimečných konstrukce krovů do stálé nabídky prohlídkových okruhů.

Druhou částí projektu je obnova sgrafitového pláště zámku. 

Do projektu je zařazena i obnova místností v přízemí, které byly v minulosti nešetrně využity pro komerční činnost. Součástí úprav je také modernizace stávající pokladny na návštěvnické centrum, úpravy zázemí stávající zámecké kavárny, včetně modernizace požárního a zabezpečovacího systému.

Při úpravě 3. NP vznikne nová expozice zaměřená na dochované zámecké divadlo z roku 1797 a na divadelní kulturu v aristokratických sídlech obecně. Sem bude uložena nejvzácnější zámecká sbírka, kterou je kolekce kulisových scén autora Josefa Platzera. Součástí projektu je i digitalizace unikátní sbírky kulis a její zpřístupnění veřejnosti. Ve 3. NP v prostoru starého zámeckého divadla je plánována jeho rehabilitace. Dále vznikne multimediální expozice věnovaná sgrafitové výzdobě a renesančnímu stavitelství. Jsou plánovány úpravy obrazárny s jedinečnou uměleckou sbírkou. Tyto prostory budou upraveny pro potřeby celoročního provozu.

CÍLE AKCE:

Cíle akce:

1. Provedení moderní prezentace památky UNESCO 21. století

2. Zvýšení návštěvnosti a výnosů

3. Zpřístupnění památky UNESCO i v zimních měsících

4. Zpřístupnění dosud uzavřených částí památky

5. Odstranění havárií, obnova poškozených částí

6. Záchrana unikátního uměleckého díla – sgrafit

7. Záchrana unikátní zámecké sbírky kulis z 18. století a jejich expozice

8. Zlepšení ochrany a zabezpečení památky požárními a zabezpečovacími technologiemi

9. Vytvoření návštěvnického centra srovnatelného s jinými evropskými památkami

10. Možnost rozšíření prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí

B) Panský dům č. p. 94

Realizací této části projektu dojde k odstranění necitlivých zásahů a k zastavení postupné degradace Panského domu, který je v havarijním stavu. Projekt Panský dům v Litomyšli zahrnuje sanaci zdiva budovy a vstupní brány, opravu střech a prostoru před památkou, který se změní na odpočinkovou zónu navázanou na blízký park a Alej filozofů.

Projekt dále využije prostoru 3. NP památky pro chybějící zázemí zámku včetně systému zabezpečení.  2. NP je pro projekt stěžejní. Bude zde vybudován depozitář, který v celém areálu citelně chybí. Přízemí Panského domu se promění na zámecké dílny. Součástí je i oprava opěrné a madlové zdi od nároží s kaplí sv. Metoděje po Panský dům včetně altánu nad baštou. Tato část je součástí francouzské zahrady a je propojena s Panským domem.

CÍLE AKCE:

1. Odstranění havárií, obnova poškozených částí, záchrana originálních prvků z 18. a 19.

století

2. Obnovení propojení zámeckého parku s historickým středem města

3. Vytvoření elektronického zabezpečení památky

4. Snížení provozních nákladů objektu díky využití nových technologií 

C) Realizace Expozice Zámek Litomyšl

V přízemí zámecké budovy bude vyklizen současný depozit kulis ve sloupovém sále a spolu s přilehlými místnostmi se zde budou nacházet rozsáhlé víceúčelové sály, využívané mimo jiné při kulturních akcích.

Ve třetím nadzemním podlaží bude instalována expozice a depozitář kulis, modernizována městská galerie, umístěny nové výstavní prostory ve východním křídle a obnoven komorní divadelní sál. V rámci řešeného rozsahu stavby budou v ostatních místnostech obnoveny povrchy, rekonstruovány inženýrské sítě a modernizováno hygienické zařízení. 

Současný stav projektů:

TISKOVÁ ZPRÁVA

Mediální ohlasy:

Reportáž České televize - Začala plánovaná rekonstrukce zámku Litomyšl, 21. 2. 2023