Operační program Přeshraniční spolupráce ČR–Sasko v letech 2007–2013

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem 2007–2013 byl v české části určen pro projekty realizované na území Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje.

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají hraničních regionů sousedících s regiony v jiném členském státě. Pro Českou republiku tak existují operační programy pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Jednotlivé operační programy se zaměřují například na  výstavbu a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy, spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací, posilování environmentálního vzdělávání, ochranu a obnovu památek, rozvoj cyklistických tras a stezek, zřizování a činnost turistických informačních center, nebo podporu přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů a společenských, kulturních a volnočasových aktivit.

Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000–2006 dala základ novému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS), realizovému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací).