Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy

Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů na pražských vysokých školách pro potřeby památkové péče.

  • Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy
  • operační program Praha – adaptabilita (OPPA)
  • prioritní osa: 3 – Modernizace počátečního vzdělávání

Studenti se v rámci programu aktivně účastnili průzkumu historických objektů ve vnějších částech Prahy mimo území pražské památkové rezervace. Studenti byli aktivně zapojeni do monitoringu a screeningu památkového fondu na území velké Prahy, a to přednostně v lokalitách, které se v současnosti výrazně vyvíjejí a proměňují a kde je proto revize památkového fondu nanejvýš aktuálním úkolem. Odborným garantem projektu byl odbor evidence, dokumentace a IS, územní odborné pracoviště v Praze.

Hlavním přínosem je obohacení výuky památkové péče a dějin umění, zejména v oblasti získávání praktických znalostí a zkušeností, které mohou studenti využít při výkonu svého budoucího povolání. Studenti měli možnost kontaktu s odborníky z praxe a byli konfrontování s konkrétními potřebami a úkoly pražské památkové péče. Cílem projektu v dlouhodobém horizontu je získání nových perspektivních a kvalifikovaných pracovníků-památkářů a zvýšení společenské prestiže této profese.

Školy zapojené do projektu:

  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro dějiny umění, Ústav pro klasickou archeologii
  • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav dějin křesťanského umění
  • Fakulta architektury Českého vysokého učení technického – Ústav památkové péče
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová – katedra dějin umění a estetiky